ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS62 รอบที่ 3 /กสพท. คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

    ??ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS62 รอบที่ 3 /กสพท.
    คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
    ให้รายงานเพื่อเข้าสัมภาษณ์วันที่ 10 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

 

?? รายละเอียดคณะแพทยศาสตร์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก กสพท.ทั้ง ๑๕ ราย มารายงานตัวตามกำหนดการ ดังนี้

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๙)
มหาวิทยาลัยสยาม ลงทะเบียน พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง ต่อไปนี้

 1. บัตรประชาชน
 2. ปพ.1 (ใบระเบียน แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย) ฉบับสมบูรณ์
 3. ผลการสอบ 9 ชุดวิชาสามัญ และผลการสอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท.

 

หากท่านไม่มารายงานตัวก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้

 • เวลา ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน พร้อมช าระค่าสมัคร ๒,๕๐๐ บาท พร้อมค่าตรวจโรค ๓,๕๐๐ บาท
 • เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการคัดเลือกฯ ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก กรอกเอกสาร

 

การขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกของทาง มหาวิทยาลัยสยาม และมอบรหัสเลขประจำตัวสำหรับผู้สมัครทุกท่าน

 • เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน น้ำดื่ม บริการฟรีให้กับทุกท่าน
 • เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ตรวจร่างกายเบี้องต้น โดย ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี
 • เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
 • เวลา ๑๕.๓๐ น. ประเมินผล และ สิ้นสุดการคัดเลือก

 

คณะแพทยศาสตร์ จะประกาศผลการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายเบื้องต้น ในวันที่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พร้อมรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแพทย์ ในวันที่ ๒๓ -๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตรวจร่างกายตามเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 • ผู้สมัครไม่ควรนำของมีค่าติดตัวเข้ามาด้วยเมื่อเข้ามาทำกิจกรรมที่คณะแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบการสูญหายของสิ่งมีค่า หากมีการฝากสัมภาระของท่านกับเจ้าหน้าที่ของคณะฯ
 • ขอให้ผู้สมัครรับผิดชอบในการมารายงานตัวตามเวลาที่ปรากฏอย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น >> https://med.siam.edu

 

?? รายละเอียดคณะเภสัชศาสตร์ TCAS62 รอบที่ 3 (กสพท.) ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์

??กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น.

 • ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น 11 ห้อง 1106
 •  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น 11 ห้อง 1106
 • ตรวจร่างกาย  สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี1 (หลังสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว) ค่าตรวจร่างกาย 1,400 บาท

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

 1. ใบสมัครส่วนที่รับคืนจากธนาคาร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบสมัคร TCAS ที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

 1. Portfolio

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์ 02-8678000 ต่อ 5331  https://pharmacy.siam.edu
สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ 02-8686000
___________________________________________

?? รายละเอียดคณะสาธารณสุขศาสตร์ >> https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.