“No single use of plastic” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “No single use of plastic” การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย  ตัดสินและประกาศรางวัลในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2561 ในการประชุม เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand Conference 2016) “ACTION FOR THE GOALS”  ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Thammasat University Rangsit)

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

นักศึกษาที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ดังนี้

1. นางสาวกมลมาศ ศิริสงค์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
2. น.ส.ซาบริน่า ดี เวลดูเซน คณะศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3. นส.ฐิติชญา พงษ์ภมร คณะพยาบาลศาสตร์
4. นายกัณฑ์เอนก บุญอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์[/vc_column_text][vc_separator color=”turquoise” style=”shadow” border_width=”4″ css=”.vc_custom_1540600534091{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row u_row_style=”0″ u_row_paralax=”0″ u_row_scheme=”0″ css=”.vc_custom_1540600587602{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_toggle title=”คลิดเปิดดูรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด” style=”round” color=”vista_blue” css_animation=”fadeInDown”]เนื่องด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันกำหนดให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ ข้อที่ 12 คือ การบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานในปี 2561 โดยมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย

ในการนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของนิสิตนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนฯ จึงเห็นควรให้มีการประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษา ในเรื่องการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบของโครงงาน

 • 1.1 เป็นโครงงานที่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสิตนักศึกษา และบุคลากร โดยอาจรวมถึงประชาชนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย ในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย
 • 1.2 เป็นโครงงานที่จัดทำโดยนิสิตนักศึกษา โดยอาจเป็นโครงงานในวิชาเรียน หรือกิจกรรมนิสิตนักศึกษาก็ได้
 • 1.3 เป็นโครงงานที่ได้มีการปฏิบัติจริงแล้วในชุมซนของมหาวิทยาลัย และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง
 • 1.4 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งคัดเลือกโครงงานส่งประกวดได้เพียง 1 โครงงาน

2. การส่งโครงงาน

 • 2.1 ส่งโครงงานภายใน วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 ทาง email: sunthailand2018@tu.ac.th
 • 2.2 จัดทำวีดีทัศน์สั้น (short video) สรุปเนื้อหาโครงการ ความยาวไม่,เกิน 3 นาที (ความละเอียด 1080p)
 • 2.3 จัดทำบทสรุปโครงงานในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
 • 2.4 ตั้งซื่อไฟล์วีดีทัศน์และไฟล์บทความด้วยซื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยตามด้วยสัญลักษณ์ underscore (_) และคำว่า student-project (เข่น thammasat_student-project.mp4 / thammasat_student-project.doc)

3. การคัดเลือกและตัดสินรางวัล

3.1 การตัดสินรางวัลแบ่งออกเป็น 2 รอบ

 • 1) รอบคัดเลือก ตัดสินโดยคณะทำงานจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสมาซิกโดยทำการคัดเลือกโครงงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 โครงงาน และ แจ้งผลการเช้ารอบภายใน วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561
 • 2) รอบสุดท้าย ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนๆ โดยจัดให้มีการ ตัดสินและประกาศรางวัลในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาจะต้องมานำเสนอโครงงานและตอบ คำถามจากคณะกรรมการด้วยตนเองในวันดังกล่าว

3.2 เกณฑ์ในการตัดสินจะมุ่งเน้นผลลัพธ์อันเกิดจากการดำเนินโครงงานเป็นหลัก ว่าได้เกิดการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้ง เดียวทิ้งมากแค,ไหน และเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งไปมากน้อยเพียงใด

4. รางวัล

 • 4.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอด โครงงาน
 • 4.2 รางวัลรลงชนะเลิศ 2 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อ ยอดโครงงาน
 • 4.3 รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดาวน์โหลด

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”zoomIn”]

และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม ที่ส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด และได้รับเลือกให้เป็นตัวอย่างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ SDGs โดยเฉพาะความยั่งยืนและความเหลื่อมล้ำ โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก SUN : Sustainable University Network ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี ม.สยาม เข้าร่วมเป็นตัวแทนม.สยาม และ ได้รับเชิญเป็น Chair ของ workshop อีกด้วย ในงานการประชุมประจำปี 2561 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปฎิบัติการความยั่งยืน 2561 : Action for the goals  25-26 ตุลาคม 2561 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Chanita Rukspollmuang. ชนิตา รักษ์พลเมือง
ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก SUN : Sustainable University Network ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี ม.สยาม ได้รับเชิญเป็น Chair ของ Workshop ในงานการประชุมประจำปี 2561 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ภาพข่าวจาก:  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม-Student Affairs

[/vc_column_text][vc_separator color=”turquoise” style=”shadow” border_width=”4″ css=”.vc_custom_1540600534091{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row u_row_style=”0″ u_row_paralax=”0″ u_row_scheme=”0″ css=”.vc_custom_1540600551049{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Sustainable University Network of Thailand

 

เว็บไซต์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (Sustainable Development Goals–SDGs)

The 17 sustainable development goals (SDGs) to transform our world:

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฉบับภาษาไทย

The Global Goals Thailand

รักษ์โลก เลิกพลาสติก Green creative media awards 2018

SU Save the World day ถือถุงผ้า พกพาแก้วน้ำ

“No single use of plastic” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRIT

โครงการ จิตอาสา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

UI Green Metric World University Ranking 2017

The 4th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings 2018

ข่าวสด. (29 ตุลาคม 2561). ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม. เข้าถึงได้จาก ข่าวสด: https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_1752163?fbclid=IwAR3b6bG4v8bqrtfXMgdkgHbhPs81u_pxaP8hseKIFV93_el074QpvAngK5E[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.