การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดอบรมครู สพฐ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Sustainability Learning with Sufficiency Economy Philosophy for Secondary school Teacher” ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยสยาม รวมชั่วโมงการอบรม 12 ชั่วโมง

กำหนดการ / วิทยากร

การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 1 : 01/09/2561

เริ่มต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร
9:00 – 12:00 บรรยาย -การบรรยาย -ความรู้ทฤษฎี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
โดย วิทยากร
นาง ชนิตา รักษ์พลเมือง (Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang)
13:00 – 16:00 บรรยาย -การบรรยาย ความรู้ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย วิทยากร นาง ธนวดี บุญลือ

วันที่ 2 : 02/09/2561

เริ่มต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร
9:00 – 12:00 กิจกรรม -ภาคปฏิบัติ -ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน โดย วิทยากร -ผู้เข้าการอบรม นางสาว เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
นาง ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
นาย จรัสดาว สุวรรณพรหมา
13:00 – 16:00 กิจกรรม -ภาคปฏิบัติ : การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนกับการจัดเรียนการสอน” โดย วิทยากร -ผู้เข้าการอบรม
-พิธีมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
นางสาว เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
นาง ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
นาย จรัสดาว สุวรรณพรหมา

ภาพ: ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ ครูผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนฯ

สถาบันคุรุพัฒนา – หลักสูตร 613181108-001 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา phd_ed2@siam.edu

การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.