“ศึกษาเรียนรู้เพื่อเดินตามรอยเท้าของพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ศึกษาเรียนรู้เพื่อเดินตามรอยเท้าของพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคกลาง กองพลทหารที่ 11 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

การศึกษาเรียนรู้เพื่อเดินตามรอยเท้าของพ่อ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 (ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปาชีพภาคกลาง) อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทฤษฎี และเรียนรู้โดยการทำ โดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เรื่องการเกษตร เช่น หญ้าแฝก รู้จักประเภทของดิน น้ำ ปุ๋ย ท้องทุ่งนา รวมถึงงานจักสาน ลวดดัด การทำบล็อกประสาน ถ่านอัดแท่ง นอกจากนี้นักศึกษายังได้ลงแปลงปลูกพืชผสมผสาน เรียนรู้การเป็นเกษตรกรนักบริหารจัดการพื้นที่ไร่นาและลงมือทำด้วยต้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการ วิดน้ำ ไถนา ดำนา จับปลา และโภชนาการ เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ จำนวน 45 ไร่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2545 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดกิจกรรมรับสมัครงาน ตรวจสุขภาพและฝึกอาชีพ เพื่อสร้างเสริมโอกาส และให้บริการสวัสดิการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยจัดโครงการถวายเป็นพระราชกุศล แบบยั่งยืน สนองแนวทฤษฎีใหม่ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการดำเนินการใน 4 ภาคของประเทศ โดยภาคกลางใช้พื้นที่ของกองทัพบก บริเวณกองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และต่อมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพะนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้เปิดเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ควบคู่กัน

 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ อาคารนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
2. ส่วนศิลปาชีพ ได้แก่ อาคารนิทรรศการส่งเสริมศิลปาชีพ และอาคารสาธิต
3. ส่วนแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน มีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนฯ เป็นจำนวนมาก

 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคกลาง

 

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ฯ

 

อ่านโพสอื่นๆ เกี่ยวกับ เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

“ศึกษาเรียนรู้เพื่อเดินตามรอยเท้าของพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.