5 นักศึกษารับรางวัล ความประพฤติดี ประจำปี 2561

นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57

นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียนทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

นักศึกษา ม.สยาม รับเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระเทพวิสุทธิดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร โดยประธานในพิธี ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2561 นั้น ซึ่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่

  1. นางสาวกนกรัตน์  จันทรวลัยวงศ์  คณะศิลปศาสตร์
  2. นางสาวอรอนงค์ มลิสาร  คณะพยาบาลศาสตร์
  3. นางสาวนัชชา  หงส์สา  คณะวิทยาศาสตร์
  4. นางวเสาวลักษณ์  เสลาคุณ  คณะบริหารธุรกิจ
  5. นางสาวนัชพร  คำวังพฤกษ์  คณะเภสัชศาสตร์

Link: พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษา-ม.สยาม-รับรางวัลความประพฤติดี-2561-ครั้งที่ 57

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.