Staff Resource Gateway

A one-stop page of resources, offices, and links for Siam University staff

Academic-Bachelor-Program-SiamU
หลักสูตรปริญญาตรี


เว็บไซต์

เพจคณะ

E-mail: sci2@siam.edu

โทรศัพท์ภายใน: 5227    คลิกโทร 02-457-0068

อาคาร: 18 ชั้น: 2 ห้อง: 201

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(สหกิจปี 3) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 281,450 บาท

(สหกิจปี 4) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 263,100 บาท

สมัครเรียน

เว็บไซต์

เพจคณะ(ไม่มี)

E-mail: bus1@siam.edu

อาคาร: 12 ชั้น: 9 ห้อง: 901  โทรศัพท์ภายใน: 5230 คลิกโทร

อาคาร: 15 ชั้น: 2 ห้อง: 204  โทรศัพท์ภายใน: 5202 คลิกโทร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 249,750 บาท (ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 258,750 บาท

สมัครเรียน

เว็บไซต์

เพจคณะ

E-mail: bus1@siam.edu

อาคาร: 12 ชั้น: 9 ห้อง: 901  โทรศัพท์ภายใน: 5230 คลิกโทร

อาคาร: 15 ชั้น: 2 ห้อง: 204  โทรศัพท์ภายใน: 5202  คลิกโทร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 279,750 บาท (ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 258,750 บาท

สมัครเรียน

เว็บไซต์

เพจคณะ

E-mail: bus1@siam.edu

อาคาร: 5 ชั้น: 2 ห้อง: 202  โทรศัพท์ภายใน: 5226 คลิกโทร

อาคาร: 15 ชั้น: 2 ห้อง: 204  โทรศัพท์ภายใน: 5202  คลิกโทร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 279,750 บาท (ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 258,750 บาท

สมัครเรียน

เว็บไซต์

เพจคณะ

E-mail: bus1@siam.edu

อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 305  โทรศัพท์ภายใน: 5114 คลิกโทร

อาคาร: 12 ชั้น: 9 ห้อง: 905  โทรศัพท์ภายใน: 5229  คลิกโทร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 279,750 บาท (ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 258,750 บาท

สมัครเรียน

เว็บไซต์

เพจคณะ

E-mail: art2@siam.edu

โทรศัพท์ภายใน: 5388 อาจารย์ วี

คลิกโทร 02-457-0068

อาคาร: 19 ชั้น: 8 ห้อง: 19-806

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(สาขาวิชาดนตรี) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 700,200 บาท

(สาขาวิชาการแสดง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 658,200 บาท

สมัครเรียน

เว็บไซต์

เพจคณะ

E-mail: law1@siam.edu

อาคาร: 19 ชั้น: 12 ห้อง: 1207 โทรศัพท์ภายใน: 5366

อาคาร: 3 ชั้น: 2 ห้อง: 206  โทรศัพท์ภายใน: 5113

  คลิกโทร 02-457-0068

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 275,350 บาท

(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 56,950 บาท

สมัครเรียน

เว็บไซต์

เพจคณะ

E-mail: com1@siam.edu

อาคาร: 19 ชั้น: 7 ห้อง: 704 โทรศัพท์ภายใน: 5409

อาคาร: 12 ชั้น: 5  โทรศัพท์ภายใน: 5150

  คลิกโทร 02-457-0068

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 278,350 บาท (สาขาวิชาการโฆษณา) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 276,350 บาท (สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร279,150 บาท (สาขาวิชาสื่อดิจิทัล) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 282,350 บาท (สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 280,350 บาท (สาขาวิชาสื่อสารการแสดง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 274,950 บาท

สมัครเรียน

academic-interhotel-siamedu-bc
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

โอกาสในการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยสยามได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกถาวรของสมาคมโรงเรียนการโรงแรมนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป เพียงสถาบันเดียวในเอเชียอาคเนย์ สามารถประกอบอาชีพได้ หลากหลาย ทั้งในภาครัฐและเอกชนในสายงานด้านต่างๆ ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่ม สายการบินต่างๆ การติดต่อการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร การแปลเอกสารรวมทั้งงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ


Faculty website
International website
Address: International Program in Hotel & Tourism Management, Siam University 38 Phetkasem, Phasricharoen, Bangkok, Thailand, 10160
Tel: Fax: + 662 457-0068 ext. 5304
Mobile Phone + 66 89-057-3779
Email: ihtm2@siam.edu
Line ID: interhotelsu
​Facebook: Inter Gang
Facebook Fanpage: Inter Program Hotel & Tourism, Siam University

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 359,150 บาท

สมัครเรียน

Academic-Master-Program
หลักสูตรปริญญาโท
Academic-Phd-Program
หลักสูตรปริญญาเอก