บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และรศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ลงนามพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล Big Data ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศและข้อมูลอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาใช้ในการค้นหาและสร้างคุณค่า (Value) จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) เช่น เหมืองกระบวนการ (ProcessMining) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับเพื่อเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น loT (Internet of Thing ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในการให้บริการด้านสุขภาพ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการดูแลสุขภาพ โดยมี รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ(รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์(ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ขวัญชัย กังเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยายานในการลงนามความร่วมมือ( MOU ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม ) ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.