ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑ 1

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พิธีเปิดโครงการ และอบรม ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑ นำโดย ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย ร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน จัดโครงการค่ายวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เดินทางออกทัศนศึกษา ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก

ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑ 2

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.