โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562

โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562

วันที่ 19 ก.ค. 2562 จิตอาสามหาวิทยาลัยสยาม เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลสมุทรสงคราม เกิดขึ้นมาจาก ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ในพื้นที่ ที่ได้ช่วยกันทำแนวไม้ไผ่ตามชายฝั่งทะเล เพื่อช่วยชะลอความแรง และสลายคลื่นที่ซัดเข้ามาทำลายพื้นดิน บริเวณชายฝั่ง ทำให้ผืนดินถูกกลืนหายลงไปกับน้ำทะเล เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำไม้ไผ่ มาปักเป็นแนวยาว ยื่นลงไปในทะเล  และยังส่งผมทางอ้อม ทำให้เกิดมีแผ่นดินค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วย ในอนาคตกิจกรรมเหล่านี้ จะส่งผลให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น ช่วยให้สัตว์ที่อาศัยและหากินตามพื้นผิวหน้าดิน หรือดำรงชีวิตอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำ รวมทั้งสัตว์น้ำต่างๆ ในบริเวณนั้นสามารถใช้เป็นที่อยู่ที่กิน และมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ได้ตลอดทั้งปี

 

 

https://www.facebook.com/wisutpiano/posts/10211349707456765

นอกจากกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน(ต้นโกงกาง) ก็ยังมีการเข้าฐานกิจกรรมด้านความรู้ทางภูมิศาสตร์ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมทาสี แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน 1) ทาสีบริเวณหน้าห้องน้ำ 2) ซ่อมแซมปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดและทาสีบริเวณบอร์ด 3) ปรับโครงสร้าง เทปูน ฉาบฐานเสาและทาสีบริเวณแท่นวางรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก กิจกรรมเก็บขยะชายฝั่ง ซ่อมแซมทางเดินไม้ และเทปูนก่อเสาหินระหว่างทางเดิน และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม เพิ่อนำไปปรับปรุงใช้ในกิจกรรมครั้งต่อไป


โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.