รวมน้ำใจกฐินสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมหาวิทยาลัยสยาม

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ บ้านปลาดุก หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/videos/312047872724607/

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกีรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. เพื่อสมทบทุนโครงการสร้างสถาบันวิจัย และพัฒนาสมุนไพร “เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสยาม มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

มหาวิทยาลัยสยาม นอกจากหน้าที่ทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตเพื่อออกมารับใช้สังคมและชุมชนแล้ว ก็ยังทำหน้าที่ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และรักษาศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้มาทำบุญรวมน้ำใจถวายกฐิน ณ สำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และประเพณีดีงาม ร่วมกันต่อไป

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสยาม มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณยอดเงินทำบุญในการรวมน้ำใจกฐินสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมวชิรญาณ รวมจำนวนเงิน ๑,๓๑๑,๕๗๙.๗๓ บาท

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ภิกษุเมื่อออกพรรษาแล้ว (ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) จะสามารถเดินทางไปยังที่หนึ่งที่ใดก็ได้ และได้รับอนุญาตให้ได้รับจีวรใหม่ ในพิธีทอดกฐินประจำปี นอกจากผ้าจีวรใหม่ก็มีเครื่องอัฎฐบริขาร ก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องครัว เงินบริจาคทาน และอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ตะปู เลื่อยมือ และค้อน เป็นต้น ซึ่งก็ถวายไปพร้อมกันในพิธีนี้ด้วย

ความหมายของคำว่า “ทอดกฐิน” คำว่า “ทอด” หมายถึง “การถวายทานแก่พระสงฆ์” ส่วนคำว่า “กฐิน” หมายถึง “ไม้สะดึง” (คือไม้แบบตัดจีวร) ใช้ในการเย็บผ้าจีวรของพระสงฆ์ในสมัยก่อน ซึ่งได้มาจากเศษผ้า จากซากศพในป่า พิธีการทอดกฐิน ทำโดยนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ชาวพุทธถือว่า “พิธีทอดกฐิน” เป็นการทำบุญที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นทุกคนจึงหาโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสักครั้งในชีวิต การเป็นเจ้าภาพกฐินแต่เพียงผู้เดียวก็คงจะเป็นไปได้ยาก เพราะต้องใช้กำลังคน และทุนทรัพย์จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มีชื่อเสียง แม้กระนั้นผู้ที่พลาดโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียวก็ยังสามารถเข้าร่วมในการทอดกฐินได้ ซึ่งกฐินประเภทนี้เรียกว่า “กฐินสามัคคี”

อิมํ มยํ ภนฺเต สปริวารํ กฐินจีวรทสฺสํ สงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต สงฺโฆ อิมํ ปริวารํ กฐินจีวรทุสฺสํ ปฏิคฺคณฺหาตุ ปฏิคฺคเหตฺวา จ อิมินา ทุสฺเสน กฐินํ อตฺถรตุ อมฺหากํ ฑีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน กับของบริวารนี้แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน พร้อมกับของบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้งรับแล้วจงกราลกฐินด้วยผ้าผืนนี้ เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสยาม มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณอิมํ สปริวารํ กฐินจีวรทสฺสํ สงฺฆสฺส โอโณชยาม (กล่าวสามหน)
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน พร้อมกับของบริวารนี้แก่พระสงฆ์ (กล่าวสามหน)

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสยาม มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แหล่งข้อมูล:

Fanpage: โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ @50pansahospital

เว็บไซต์: มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เว็บไซต์: โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ภาพประกอบ-วีดีทัศน์ แฟนเพจ: อาจารย์ศุภณัฐ(อ.วี) กอบกุลกัลยกร

แฟนเพจ: Thiti Na Mapata

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561


Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.