ชุมชนสีขาว ชุมชนศรีประดู่

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. กิจกรรมชุมชนสีขาว ชุมชนศรีประดู่ วัดประดู่บางจาก โรงเรียนวัดประดู่บางจาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ท่านได้เข้าประเมินโครงการ ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด 2562  ณ ชุมชนศรีประดู่ วัดประดู่บางจาก โรงเรียนวัดประดู่บางจาก แขวง: บางจากและคูหาสวรรค์ เขต: ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร-มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด 2562

 

อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับนโยบายและเห็นความสำคัญปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต การเผยแพร่ และการให้บริการด้านวิชาการสู่ชุมชนนั้น เป็นวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ในการจัดอบรม ไปใช้ในการดูแลตนเอง และเผยแพร่ไปสู่ชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการคิดว่าได้รับประโยชน์ และความรู้จากกิจกรรมโดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนเพิ่มขึ้น และเกิดการรวมกลุ่มระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียน เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน ในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดให้เป็น “วาระแห่งชาติ”

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร-มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด 2562

 

มหาวิทยาลัยสยาม เครื่อข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ การดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ของสถานศึกษา ได้กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาทุกคน สร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความเข้มแข็งจิตใจ โดยมุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกันเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง ในการดำเนินการ ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร-มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด 2562

ชุมชนศรีประดู่ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้ง ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2549 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน แขวง บางจาก และคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็น กลุ่มเขต 6 (กลุ่มกรุงธนใต้) มี ประชากร รวม 652 คน เป็นชาย จำนวน 310 คน และประชากรหญิง จำนวน 342 คน
167 ครัวเรือน มีบ้าน จำนวน 164 หลัง กรรมการชุมชนศรีประดู่ รวม 8 คน

 


 ชุมชนศรีประดู่ วัดประดู่บางจาก โรงเรียนวัดประดู่บางจาก

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.