Search Results for:

Siam U THE Impact Rankings 2021

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศ และ Top 100 ของโลกด้าน SDG11 จากการจัดอันดับของ THE Impact Rankings 2021 Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings เพื่อวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ในปี 2021 มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก 1,240 แห่งจาก 98 ประเทศส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ ผลปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1,115 แห่ง สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 25 แห่งโดยมหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลกจาก 1,115 แห่ง) สำหรับ SDG ที่มหาวิทยาลัยสยามส่งเข้ารับการจัดอันดับ มีผลดังนี้ SDG …

Siam U THE Impact Rankings 2021 Read More »

MOU signing with Maejo University

MOU กับ ม.เเม่โจ้

มหาวิทยาลัยสยาม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ โดยมีดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร เช่นการอบรม สัมมนา ด้านการศึกษาและวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสมร่วมพัฒนานักศึกษาและพัฒนาสังคม ชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่

online courses for covid

ชั้นเรียนออนไลน์ 2021

มหาวิทยาลัยสยาม จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ ออนไลน์ ตามตารางเรียนซึ่งกำหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าภาควิชาที่สังกัดและอาจารย์ที่ปรึกษา

Degree Programs

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รายละเอียด เว็บไซต์ https://med.siam.edu/ เปิดหน้า โทรศัพท์ภายใน 02-457-0068 EXT. 5408 โทร อีเมล์ med@siam.edu ส่ง อาคาร 19 ชั้น: 14 เปิดแผนที่ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร Facebook https://www.facebook.com/medicinesiamuniversity เปิดหน้า สมัครเรียน วันนี้ มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง APPLY NOW! หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รายละเอียด เว็บไซต์ หน้าหลัก เปิดหน้า โทรศัพท์ภายใน 02 868 6665 EXT. 5401 โทร อีเมล์ phm1@siam.edu ส่ง อาคาร 19 ชั้น: 11 …

Degree Programs Read More »

Staff Resources

Staff Resources A one-stop page of resources, office, and links for Siam University Staff ทรัพยากรการศึกษา ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สำนักสหกิจศึกษา สมัครเรียน ทะเบียน/วัดผล แนะแนว/ทุนกู้ยืม เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ผังอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สถานที่รอบๆ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับห้องสมุด และการค้นคว้าวิจัย หอสมุดกลาง e-journal OPAC ค้นหนังสือ งานวิจัย ม.สยาม ค้นงานวิจัย(เดิม) Research Department Gened/รายวิชา SE-ED หน่วยงานบริการสำหรับนักศึกษา ศูนย์สารสนเทศ หอสมุดกลาง ทะเบียน/วัดผล สำนักกิจการนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รายละเอียด …

Staff Resources Read More »

Student Resources

ทางลัดสู่ข้อมูลมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร วิชาการ ทะเบียน ลิงก์ต่างๆ ได้ที่หน้านี้ ทรัพยากรการศึกษา ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สำนักสหกิจศึกษา สมัครเรียน ทะเบียน/วัดผล แนะแนว/ทุนกู้ยืม เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ผังอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สถานที่รอบๆ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับห้องสมุด และการค้นคว้าวิจัย หอสมุดกลาง e-journal OPAC ค้นหนังสือ งานวิจัย ม.สยาม ค้นงานวิจัย(เดิม) Research Department Gened/รายวิชา SE-ED หน่วยงานบริการสำหรับนักศึกษา ศูนย์สารสนเทศ หอสมุดกลาง ทะเบียน/วัดผล สำนักกิจการนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รายละเอียด เว็บไซต์ https://med.siam.edu/ เปิดหน้า โทรศัพท์ภายใน 02-457-0068 EXT. 5408 โทร …

Student Resources Read More »

Scholarship Information

มหาวิทยาลัยสยามได้จัดสรรทุนไว้ถึง 6 ทุนการศึกษา 01/ ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ซึ่งสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสยามเป็นอันดับแรก จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนโควต้าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละปี 02/ ทุน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ทุนนี้สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 หรือ ปวส. 2 ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี โดยผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ศูนย์สอบตามโรงเรียนต่างๆ และสอบสัมภาษณ์ 03/ ทุนช้างเผือกสยาม (สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการกีฬา และวัฒนธรรม) สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ การประดิษฐ์คิดค้น กีฬา และนาฏศิลป์ โดยมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ และมีหลักฐานรับรองจากสถาบัน หน่วยงานหรือสมาคม จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนหรือตลอดหลักสูตรทั้งหมด 04/ ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม สำหรับผู้ที่มีบิดา – มารดาโดยกำเนิดที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม มีความประพฤติดีจะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 05/ ทุนการศึกษาพี่น้องมหาวิทยาลัยสยาม สำหรับผู้ที่มีพี่น้องซึ่งมี …

Scholarship Information Read More »

thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.