มหาวิทยาลัยสยามได้จัดสรรทุนไว้ถึง 6 ทุนการศึกษา

01/

ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ซึ่งสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสยามเป็นอันดับแรก จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนโควต้าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละปี

02/

ทุน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

ทุนนี้สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 หรือ ปวส. 2 ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี โดยผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ศูนย์สอบตามโรงเรียนต่างๆ และสอบสัมภาษณ์

03/

ทุนช้างเผือกสยาม (สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการกีฬา และวัฒนธรรม)

สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ การประดิษฐ์คิดค้น กีฬา และนาฏศิลป์ โดยมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ และมีหลักฐานรับรองจากสถาบัน หน่วยงานหรือสมาคม จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนหรือตลอดหลักสูตรทั้งหมด

04/

ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม

สำหรับผู้ที่มีบิดา – มารดาโดยกำเนิดที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม มีความประพฤติดีจะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

05/

ทุนการศึกษาพี่น้องมหาวิทยาลัยสยาม

สำหรับผู้ที่มีพี่น้องซึ่งมี บิดา-มารดา โดยกำเนิดคนเดียวกัน ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี มีความประพฤติดี และเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 4 ปี จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

06/

ทุนการศึกษาสถาบันในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสยาม

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในเครือหรือสถาบันที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม มีความประพฤติดี จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

หลักฐานในการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ
thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.