กิจกรรมพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยสยามพยายามอย่างเต็มที่เสมอมา ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ทำงานด้วยปัญญา และความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อก่อประโยชน์ต่อชุมชน และต่อโลก

นักศึกษา+ชุมชน+เอกชน+เครือข่าย ร่วมมือร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู จากบ้านสู่ชุมชน จากชุมชนสู่เมือง และจากเมืองไปสู่โลกของเราทุกคน

Sustainable University

โครงการรักษ์โลก

มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยยั่งยืนของประเทศไทย ยังยึดถือภารกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน ลดเลิกและนำพลาสติกกลับมาหมุนเวียนใช้อีกครั้ง

คุณภาพการศึกษา

คือคุณค่าที่ยั่งยืน

ตัวอย่างของทุกภาคส่วน ร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนในพื้นที่บางกอบัว คุ้งบางกระเจ้า นักศึกษา อาจารย์ ทำงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น และเอกชนช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เช่น กิจกรรมร่วมกับ”ปูนอินทรี” ของอาจารย์และนักศึกษาวิศวโยธาปี 4 ณ ลานกิจกรรมอินทรีรักษ์โลก ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และทาสีเครื่องเล่น ที่ลานเด็กเล่น หมู่ที่ 8 ตำบลบางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ ทำคอนกรีตผสมใบจากโดยใช้ปูนผสมพืชท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2020

ร่วมงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ต้นไม้ทำให้โลกน่าอยู่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี นำทีมงานมหาวิทยาลัยสยาม ปลูกต้นไม้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนในประเทศไทย โดยมี ดร. สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรดน้ำต้นไม้ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในวาระที่มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนทัวประเทศ ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2020

ชุมชนยั่งยืน เมืองยั่งยืน

ปลูกสำนึกความเป็นจิตอาสา

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้แก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรมจิตอาสาเป็นระยะๆ โดยมุ่งหวังให้นำทักษะและประสบการณ์ที่ได้นั้น กลับไปพัฒนาบ้านเกิดและชุมชนที่แต่ละคนอยู่อาศัยด้วย

Saving the Environment

การปลูกป่า(ลดโลกร้อน)

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยยังมีส่วนร่วมกับการช่วยบูรณะผืนป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งในการปลูกต้นกล้าใหม่และอนุรักษ์ป่าไม้ที่เหลืออยู่ในพื้นที่เหล่านั้น

ร่วมแรงร่วมใจ

ชุมชนนี้ ของเรา

ด้วยสำนึกเคารพคนทำงานเพื่อส่วนรวม ชาวสยามได้ออกไปสนับสนุนภารกิจของชุมชนอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดถนนหนทาง สะพาน ลำน้ำคูคลอง 

community cleanup
thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.