แสดงความยินดี ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมืองขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับพระราชทานกิตติบัตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ พระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ได้แก่ ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณะครุศาสตร์ ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ คณะครุศาสตร์ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณะนิเทศศาสตร์ ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า คณะแพทยศาสตร์ ศ. ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี คณะรัฐศาสตร์ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๔,๖๐๖ คน ในวันที่สอง จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๑๖ คน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang

เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๗

ประวัติการศึกษา

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ น.บ.(เกียรตินิยม)
2. Michigan State University M.A. Socio-Philosophical Foundations of Education
3. Michigan State University Ph.D. Socio-Philosophical Foundations of Education

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทำงาน

1. มหาวิทยาลัยสยาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่ ๑ พ.ย.๒๕๕๘
2. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง คณบดี ๒๕๕๕-๒๕๕๗
3. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ๒๕๕๔-๒๕๕๕
5. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๕
6. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา สารัตถศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๗
7. สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ๒๕๔๕-๒๕๔๗
8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ๒๕๓๕-๒๕๓๗
9. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ๒๕๓๓-๒๕๓๕
10. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กรรมการประจำประเภทผู้แทนคณาจารย์ ๒๕๓๓-๒๕๓๕

ชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติประวัติที่เคยได้รับการยกย่อง

1. รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๔
2. รางวัลผลงานวิจัยดีมาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๔๙
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๗
4. รางวัลศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๗
5. รางวัลผลงานวิจัยดี กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๒๗
6. Hiratsuka Memorial Award 1985, Japan Comparative Education Society.

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์กิติคุณ

ในต่างประเทศ ตำแหน่งทางวิชาการ Professor Emerita คำนี้หมายถึง ศาสตราจารย์กิตติคุณ หรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้กับตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ หรือเกียรติคุณที่เป็นสตรี ในประเทศไทยเราใช้ว่า Professor Emeritus หรือ Emeritus Professor การจะเรียกศาสตราจารย์กิตติคุณ หรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ อยู่ที่ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ

ตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษและพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยกจากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา หรือพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัยใช้อักษรย่อว่า “ศ. กิตติคุณ” หรือ “ศ. (เกียรติคุณ)” ส่วนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ใช้อักษรย่อว่า “ศ.”


ที่มา : คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/?knowledges=emeritus-professor-ศาสตราจารย์กิตติคุณ-ศ

เรียบเรียงจากข่าว: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2560

อ่านโพสอื่นๆ: เกี่ยวกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คลิก 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.