วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา บุคคลสำคัญของโลก

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาเสด็จไปเป็นประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ จัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกรมประชาสัมพันธ์ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี และ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ

 

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ดีเด่น สาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถและในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตน เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น กอร์ปทั้งเสียสละเสี่ยงภัยช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับเสด็จ

 

ประวัติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา (7 มิถุนายน พ.ศ. 2458 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2526) ชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล เป็นธิดาของพลโท พระสารสาส์นพลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์) ไม่มีโอรส-ธิดา หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว ซึ่งหลายโครงการยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ได้แก่งานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคมที่เป็นประโยชน์หลายด้าน ได้ก่อตั้งองค์การสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ หลายองค์กรด้วยกัน อาทิ สภาสตรีแห่งชาติฯ, มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ, มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานชนบท, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ หม่อมงามจิตต์จึงเป็นบุคคลตัวอย่าง และแบบฉบับที่ดีของคนไทย โดยเฉพาะสตรีไทย รุ่นต่อๆไปที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่า ทำงานด้วยความเสียสละ ให้มีมาตรฐานในการทำงานระดับสากล และดำรงตนอย่างมีคุณธรรม เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

หลังจากที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา ถึงแก่อนิจกรรม ได้มีการก่อตั้ง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดี และความสามารถของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร แก่ ครู เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดที่รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 

ยูเนสโกยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม


มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร http://www.princessngarmchit.org/home/

ภาพข่าวจากFanpage:  https://www.facebook.com/princessngarmchit

และFacebook: Pornchai Mongkhonvanit

 

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.