พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี นำผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ ยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และพล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมข้าราชการ ทานบดี สาธุชน นิสิต นักศึกษา ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นวัคคหายุสมธัมม์มงคล+ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นวัคคหายุสมธัมม์ เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ที่รวบรวมพระธรรมต่าง ๆ ในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วย เมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ครบ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒

 

นวัคคหายุสมธัมม์มงคล+ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บทสวดมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” (อ่านว่า นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ) แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์ ๙ หรือ ธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ เป็นการรจนาบทสวดขึ้นมาใหม่ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเท่านั้น เช่นเมื่อครั้งทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี หรือเฉลิมฉลองทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ก็มีการรจนาบทสวดขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ ทั้งนี้มหาเถรสมาคมแต่งขึ้น โดยมอบหมายให้พระเถระใดรูปหนึ่งรจนาขึ้นมา โดยดึงมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก คือ พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก และจัดพิมพ์ส่งมอบหมายให้พระทั่วประเทศ นำไปใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

นวัคคหายุสมธัมม์มงคล+ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

บทสวดนวัคคหายุสมธัมม์จะเทียบเคียงได้กับบทสวดนพเคราะห์ มุ่งให้นำธรรมะอันเป็นเนื้อหาในบทสวดมนต์ไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดเคราะห์และเสริมมงคล ด้วยการประพฤติปฏิบัติ ส่วนบทสวด พระปริตรนพเคราะห์หลวง เป็นบทสวด ๒ ตำรับ มาตั้งชื่อรวมกัน คือ พระปริตร และ นพเคราะห์ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ในการสวดนพเคราะห์นั้น มีพระปริตรสูตรต่างๆ รวมอยู่ด้วย เช่น มงคลสูตร รัตนสูตร กรณียเมตตสูตร เป็นต้น (ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา/๑๑๐๘๒๕๖๒)

 

นวัคคหายุสมธัมม์มงคล+ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัดยานนาวา พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดคอกควาย” เนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน หมู่บ้านบริเวณนั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่า “บ้านคอกควาย”

ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดคอกควายขึ้นเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า “วัดคอกกระบือ” ต่อมารัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น “วัดยานนาวา” (วัดยานนาวา. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.