สัมนามาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"

 

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร (วิทยากรกลางจาก สกอ.) ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการนำระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นำไปสู่การดำเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมสัมนาจากมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"


ภาพและข่าวจากแฟนเพจ:  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปฏิบัติ

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.