ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศฯ

วันที่ 26 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.สมหญิง เหง้ามูล, อ.นฤดล ธนสุทธิพร เข้าร่วมงานเวทีการวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศฯ การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (PEACE-BMR) จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศฯ 3

หน่วยวิจัยอนาคตเมือง มีการจัดทำเครื่องมือทดลองนิเวศ-พลวัต “กินดี..อยู่ดี” ใช้กลุ่มทดลองของชุมชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล 3 ชุมชน 1ในนั้นคือ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ ภายในเวทีฯ ได้มีการทดลองใช้เครื่องมือในกระบวนการกลุ่มสะท้อนปัญหาพร้อมกับการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกัน ซึ่งหลายความคิดเห็นสะท้อนภาพไปในแนวทางเดียวกันว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสะท้อนการทำงานร่วมกันกับชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม ศวพช.ได้บูรณาการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเกิดการหนุนเสริมและต่อยอดงานการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต่อไปด้วย


#แฮชแท็ก hashtag: กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ร่วมพลังอย่างเข้มแข็งและร่วม #มองสุขภาพให้กว้าง  | #สร้างความสุขให้สังคม | #สสส. | #มหาวิทยาลัยสยาม | #สำนักงานเขตภาษีเจริญ

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการปฎิรูปประเทศ

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศฯ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.