ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก”

 

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก” โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเปิดการสัมมนา และบรรยาย  ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมเซ็ลทาราคอนเวชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และตัวแทนนักศึกษาเกือบ 300 คน โดยในการประชุมสัมนาทางด้านวิชาการในครั้งนี้ มีบทความของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้านการพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 บทความ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC

  • 1.งานจิตอาสา นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย อ.สุคนธ์ สนธิ
  • 2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสนองแนวพระราชดำริ โดย อ.ธิติ ศิริสงค์

สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.