สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม 2558

คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC)  เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2558 ในวันนี้เป็นวันที่ 2 วันนี้ เวลา 9-.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ กฤษณาพงษ์ รศ.สุภาว์ จุลนาพันธ์ รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะฯ ได้เข้ารับฟังการดำเนินงานของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานชาติ และหลักสูตรต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วย พลเรือตรี หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารร่วมฟังและตอบข้อซักถาม สำหรับในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้เยียมชมห้องปฎิบัติการคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สำนักสหกิจศึกษา ห้องสมุดมารวย ห้องปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม และ Siam Complex Media คณะนิเทศศาสตร์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840536359377643&type=3

 

สกอ.ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 2

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พลเรือตรี หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ กฤษณาพงษ์ รศ.สุภาว์ จุลนาพันธ์ รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม พร้อมกับรับทราบข้อมูลและให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานและแนวทางการปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะเยี่ยมชมห้องสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศวิชาการ ห้องปฎิบัติการของคณะต่าง ๆ ในช่วงบ่ายเป็นลำดับต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840172829413996&type=3

 

สกอ. สกว. กระทรวงวิทย์ฯ  ปัจจุบันรวบเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เมื่อ พ.ศ.2562)

สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม 2558

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.