คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC)  เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2558 ในวันนี้เป็นวันที่ 2 วันนี้ เวลา 9-.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ กฤษณาพงษ์ รศ.สุภาว์ จุลนาพันธ์ รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะฯ ได้เข้ารับฟังการดำเนินงานของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานชาติ และหลักสูตรต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วย พลเรือตรี หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารร่วมฟังและตอบข้อซักถาม สำหรับในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้เยียมชมห้องปฎิบัติการคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สำนักสหกิจศึกษา ห้องสมุดมารวย ห้องปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม และ Siam Complex Media คณะนิเทศศาสตร์

คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าตรวจมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน ในวันนี้เป็นวันที่ 2…

Posted by SiamInformer on Wednesday, September 23, 2015

 

สกอ.ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 2

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พลเรือตรี หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ กฤษณาพงษ์ รศ.สุภาว์ จุลนาพันธ์ รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม พร้อมกับรับทราบข้อมูลและให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานและแนวทางการปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะเยี่ยมชมห้องสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศวิชาการ ห้องปฎิบัติการของคณะต่าง ๆ ในช่วงบ่ายเป็นลำดับต่อไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พลเรือตรี หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี…

Posted by SiamInformer on Tuesday, September 22, 2015

 

สกอ. สกว. กระทรวงวิทย์ฯ  ปัจจุบันรวบเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เมื่อ พ.ศ.2562)

สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม 2558

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai