ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคปกติ” (Pre-Semester) ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-15.00 น. 

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12

https://www.facebook.com/Admission.Center.Siam/posts/3045516778793541

https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/posts/2380742815302267

https://www.facebook.com/management.siamu/posts/2270699883194312

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1162375270601119&id=100004859701660

 

——————————————————

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคค่ำ” 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30-19.15 น. 

ณ ห้อง 19-1003 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) อาคาร 19

 

 


ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยามกำหนดการวับปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ภาคการศึกษา pre-semester ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ ขั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๐ ชั้น) อาคาร ๑๒

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. – นักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม ณ อาคาร ๑๒ ชั้น ๔ และรับเอกสาร
– ชมการแสดงดนตรีสากล
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. – ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
๐๙.๑๕’ – ๐๙.๓๐ น. – คณะผู้บริหารถึงหอประชุม
– อธิการบดี ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกร แนะนำ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและนักศึกษา
๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น.  – อธิการบดีกล่าวต้อนรับนักคึกษาใหม่
๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.  – ดนตรีและการแสดง โดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.  – ฟังบรรยาย “จุดประกายฝันวันใสใส” โดยรศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐ น.  – ฟังบรรยาย “เรียนดี กิจกรรมเด่น” จากนักศึกษารุ่นพี่
๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๕ น.  – แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชนิตา รักพลเมือง
๑๐.๕๕ – ๑๑.๒๐ น.  – พิธีกรแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี
๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.  – อาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาไปที่ห้องลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  – ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๕ ห้อง ๑๐๘
  • หมายเหตุ
    ๑. นักศึกษาใหม่แต่งกายชุดนักศึกษา
    ๒. กรรมการสโมสรนักศึกษาดูแลนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม และช่วยอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.siam.edu/20…/…/11/กำหนดการปฐมนิเทศ-นักศึก/

กำหนดการ และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.