MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานฝ่ายสินไหมรถยนต์ หลักสูตรความรู้ด้านยานยนต์ ซึ่งมีวิทยากรจากสาขาวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยพิธีดังกล่าว มีผู้บริหารจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน , ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 22 คน และมีพนักงานจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะเป็นรุ่นแรกที่เข้ารับการอบรมความรู้ด้านยานยนต์ หลักสูตรที่ 1 ความรู้ทั่วไป (อบรมในวันที่ 25 , 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้อง 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสยาม)

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นจากแนวคิดของทาง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีความประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสินไหมรถยนต์โดยอาศัยความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยาม ตลอดจนเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสยามได้ผลิตนักศึกษาสาขาดังกล่าวที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อจัดทำโครงการร่วมกัน ได้แก่ โครงการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา โครงการฝึกอบรมด้านความรู้ด้านยานยนต์ของพนักงาน โครงการพัฒนาการให้บริการศูนย์ตรวจสอบรถยนต์ของมหาวิทยาลัย โครงการจัดทำรายวิชาเลือกด้านการจัดการสินไหมและคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทิพยประกันภัย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.