ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2562 และการเตรียมเอกสารสำหรับ นักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2562

(นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2542 และนักศึกษาที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นและเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ที่สถาบันเดิม)

นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์ จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2562 นี้จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยหลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนการเกณฑ์ทหาร มีดังนี้

  1.  สด.9 ถ่ายสำเนา หน้า-หลัง อย่างชัดเจน 3 ฉบับ
  2.  สด.35 ถ่ายสำเนา อย่างชัดเจน 3 ฉบับ (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร)
  3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  4.  หนังสือรับรองสภาพนักศึกษาพร้อมถ่ายสำเนา 2 ชุด (ทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล)

หมายเหตุ ในการทำเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา 2562 นี้ หากพ้นกำหนดที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแล้ว ทางมหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้กับนักศึกษาได้อีก


 

การเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารสำหรับ นักศึกษาวิชาทหาร รักษาดินแดน (รด.) ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาที่ต้องไปยื่นเอกสารเพื่อเรียนรักษาดินแดนต่อในชั้นปีที่ 2, 3, 4   

หลักฐานที่ต้องเตรียม

  1. ใบรับรองการฝึกว่าจบ ชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 ขอรับที่ ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ขาวดำ) จำนวน 3 รูป (แต่งชุดฝึก) (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่จะเรียนชั้นปีที่ 3 )
  3. สด.9 ฉบับจริง และถ่ายสำเนา 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบ รบ. สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่จะเรียนชั้นปีที่ 3)

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่ 3 ,4 หรือ 5 ของกรมการรักษาดินแดนระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม โดยเตรียมเอกสารในการสมัครหรือรายงานตัวให้ครบ เพื่อยื่นให้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1  นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวัน – เวลาที่กำหนด 

สำหรับนักศึกษาใหม่ : สมัครเรียน รด. หลังจากที่ได้มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
ส่วนนักศึกษาที่เรียน รด.อยู่แล้ว ให้เขียนใบสมัคร ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม

รด-นักศึกษาวิชาทหาร-รักษาดินแดน

ติดตามข่าวสารจากกลุ่มสาธารณะ:  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ศูนย์นนทบุรี

การเตรียมเอกสารสำหรับ นักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.