รักษ์โลก เลิกพลาสติก Green creative media awards 2018

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวิดีโอ รายการ Green creative media awards 2018 รักษ์โลก เลิกพลาสติก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาว ดวงพร สวัสดี นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัลชมเชย ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประเภทคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 600 คลิป โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน รักษ์โลก เลิกพลาสติก

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้หัวข้อ รักษ์โลก เลิกพลาสติก

ประกวด รักษ์โลก เลิกพลาสติกการประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด“ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

1. หัวข้อการประกวด
กำหนดส่งผลงานภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

2. รายละเอียดการประกวด
2.1 คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคคลทั่วไป
 • ส่งผลงานได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม

 

 

2.2 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • คลิปวิดีโอความยาว 2 – 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบสารคดี ไวรัลคลิป หนังสั้น โฆษณา แอนิเมชั่น หรืออื่นๆ
 • แนวคิดการสื่อความหมายเกี่ยวกับการรณรงค์ลดขยะพลาสติก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม
 • ผู้ส่งผลงานบันทึกคลิปวิดีโอลงใน CD-ROM หรือFlash Drive ในรูปแบบ MP4และต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าHD
 • ผู้สมัคร ๑ ราย สามารถส่งผลงานได้ ๑ ชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม โดยไม่แบ่งประเภทในการตัดสิน
 • คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนและเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

3. เอกสารไฟล์ประกอบการส่งผลงาน

ประกอบด้วย (๑) ใบสมัคร (๒) แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ลงบนกระดาษ A4จำนวน ๒ ชุดพร้อมไฟล์ และ (๓) CD-ROMหรือFlash Drive บันทึกคลิปวิดีโอในรูปแบบ MP4 จำนวน ๒ ชุด

ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้เผยแพร่หรือดัดแปลงได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

3. กำหนดเวลาการส่งผลงาน

 • การประกวดกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๑
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ deqp.go.th
 • ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๔๙ ถนนพระราม๖ ซอย ๓๐ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (“โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ”) โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ และมาส่งผลงานด้วยตนเอง
 • การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะพิจารณาวันที่ส่งผลงานจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๘ ๘๔๐๐ ต่อ ๑๘๓๙หรือ ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๓๐

4. เกณฑ์การตัดสิน

 • เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก เนื้อหาการนำเสนอ, เทคนิคการเล่าเรื่อง, ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

5. รางวัลเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ชนะการประกวด จะได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รักษ์โลก เลิกพลาสติก Green creative media awards 2018

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.