COCEAM 2019 ม.สยาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ขอแสดงความยินดี? ตัวแทนนักศึกษาจาก ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง จาก มหาวิทยาลัยสยาม โดย ริชารัตน์ จรูญสกุลวงศ์ รับรางวัลการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาภาคบรรยาย (Oral Presentation) จากโครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม ในงาน COCEAM 2019 The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2019 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก

ทรัพยากรมนุษย์คุณภาพเป็นผลิตผล จากกระบวนการจัดการศึกษา ตามหลักสูตร นับจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุมศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี โดยหลักสูตรของคณะ สาขาวิชา และวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เสมือนเป็นพนักงานจริงของบรัษัท  จำนวนมากมาย หลักสูตรสหกิจศึกษาได้รับการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ให้ตรงความต้องการขององค์กร ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และบริการ ที่เป็นแหล่งการจ้างงานหลัก ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สอดรับกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ปรากฎในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


จบ ม.6 สายไหน แผนไหน ก็สมัครเรียนได้  พร้อมรับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนรวมมูลค่า 120,000 บาท จำนวนรวม 30 ทุน การันตี จบไปมีงานทำ 100%

พูดคุย นัดสัมภาษณ์  มือถือโทรออกได้เลย: คลิก  0891085164 / 0816682457 / 0818105253

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คน / ปีการศึกษาเท่านั้น


ภาพและข่าวจากเพจ:

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง งาน COCEAM 2019

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.