นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ให้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานมอบ มีผู้เข้ารับ จำนวน ๖๑๖ คน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

นางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง

 

นางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง เทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนผู้ประพฤติตน ในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

การคัดเลือก

โดยในทุกปี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธสมาคมจังหวัด และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้จัดให้มีการคัดเลือก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่มีความประพฤติดีจากสถาบันละ ๒ คน (ชาย/หญิง) และจัดพิธีมอบรางวัล ติดต่อกันมาทุกปี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมเยาวชนของชาติ ให้มีความรับผิดชอบตามบทบาท และหน้าที่ของตน ยึดมั่นในกรอบแห่งศีลธรรม และความดีงาม ตลอดไป


 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1357613361077704&type=3

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.