คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นนักวิเคราะห์ระบบ (System Analysts) นักโปรแกรมระบบ (System Programmers) นักโปรแกรมประยุกต์ (Application Developers) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม (Multimedia Developers) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrators) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง สนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

เรียนต่อ วิทย์ คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกสายการเรียน
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

วิทยาการคอมพิวเตอร์-มหาวิทยาลัยสยาม

แนวทางการประกอบอาชีพ จบวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • โปรแกรมเมอร์รวมทั้งโปรแกรมระบบโปรแกรมประยุกต์ และพัฒนาแอปพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิศวกรซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรเครือข่าย นักบริหารระบบ นักเทคโนโลยีทางการสื่อสารข้อมูล
 • อาจารย์สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูคอมพิวเตอร์ นักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ที่ปรึกษาด้านวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร รับราชการ เป็นต้น
  #freedomforthefuture  #เรียนอะไรๆก็ดีที่มอสยาม #บรรยากาศแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว  #ทีมวิทย์คอม
  สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่:  https://admission.siam.edu/
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่:  https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/

#Deksiamu62  #Admission  #Siamuniversity

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.