มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษา จิตอาสาป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 140 คน ในวันเสารที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 12 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี วิทยากร จาก สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ มาให้ความรู้

มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งในการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยปลูกฝังจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ให้มีความ
  เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อส่งเสริม พัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกัน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัย
  ยาเสพติดตามกลุ่มเป้าหมาย

 

แนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี2562-มหาวิทยาลัยสยาม

การจัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสถานศึกษา ได้กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชน วัยเสี่ยง ในสถานศึกษาทุกคน สร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ โดยมุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

 • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

en_USEnglish
thThai en_USEnglish