Undergraduate Programs

Doctor of Medicine Program - Faculty of Medicine

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
3,191,250 บาท

Bachelor of Science in Public Health - Faculty of Occupational Health and Safety

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

Bachelor of Engineering in Computer Engineering - Faculty of Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
327,050 บาท

Bachelor of Engineering in Automotive Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
341,900 บาท

Bachelor of Engineering in Civil Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
333,900 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
193,950 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
184,850 บาท

Bachelor of Science in Computer Science

(สหกิจปี 3) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 281,450 บาท
(สหกิจปี 4) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 263,100 บาท

Bachelor of Science in Animation and Creative Media

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
261,600 บาท

Bachelor of Business Administration in Digital Business

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
261,100 บาท

Bachelor of Business Administration in International Business Management

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 249,900 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

Bachelor of Business Administration in Marketing Management

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 279,750 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

Bachelor of Arts in Hospitality & Tourism Industry

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 261,700 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 64,950 บาท

Bachelor of Arts in Japanese for Communication

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
252,250 บาท

Bachelor of Law

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 275,350 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 56,950 บาท

Bachelor of Pharmacy - Faculty of Pharmaceutical Care

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1,034,750 บาท

Bachelor of Nursing

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
402,750 บาท

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
329,450 บาท

Bachelor of Engineering in Electrical Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
331,850 บาท

Bachelor of Engineering in Industrial Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
333,900 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
185,550 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
215,600 บาท

Bachelor of Science in Food Technology

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
265,800 บาท

Bachelor of Science in Information Technology

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
261,600 บาท

Bachelor of Business Administration in General Management & Entrepreneurship

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 249,900 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

Bachelor of Business Administration in Banking & Finance Management

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 279,750 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

Bachelor of Accountancy

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 279,750 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

Bachelor of Arts in English for Business Communication

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
241,950 บาท

Bachelor of Arts in Music & Performing Arts

(สาขาวิชาดนตรี) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 700,200 บาท
(สาขาวิชาการแสดง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 658,200 บาท

Bachelor of Communication Arts

(สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 278,350 บาท
(สาขาวิชาการโฆษณา) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 276,350 บาท
(สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 279,150 บาท
(สาขาวิชาสื่อดิจิทัล) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 282,350 บาท
(สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 280,350 บาท
(สาขาวิชาสื่อสารการแสดง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 274,950 บาท

International Programs

Bachelor of Business Administration in International Hospitality & Tourism Management

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
359,150 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
392,900 บาท
en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University