Undergraduate Programs

Doctor of Medicine Program - Faculty of Medicine

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
3,670,450 บาท

Bachelor of Science in Public Health - Faculty of Occupational Health and Safety

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
389,900 บาท

Bachelor of Engineering in Computer Engineering - Faculty of Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
317,850 บาท

Bachelor of Engineering in Automotive Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
341,200 บาท

Bachelor of Engineering in Civil Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
333,000 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
163,450 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
182,850 บาท

Bachelor of Science in Computer Science

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
291,850 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
261,700 บาท

Bachelor of Business Administration in International Business Management

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
261,100 บาท

Bachelor of Business Administration in Marketing Management

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
252,400 บาท

Bachelor of Arts in Hospitality & Tourism Industry

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 261,700 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 64,950 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
274,350 บาท

Bachelor of Law

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 275,350 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 56,950 บาท

Bachelor of Pharmacy - Faculty of Pharmaceutical Care

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1,037,650 บาท

Bachelor of Nursing

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
475,350 บาท

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
340,600 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
333,750 บาท

Bachelor of Engineering in Industrial Engineering

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
331,600 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
170,850 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
170,850 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
240,200 บาท

Bachelor of Science in Information Technology

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
270,300 บาท

Bachelor of Business Administration in General Management & Entrepreneurship

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
248,200

Bachelor of Business Administration in Banking & Finance Management

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
251,000 บาท

Bachelor of Accountancy

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
256,150 บาท

Bachelor of Arts in English for Business Communication

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
235,750 บาท

Bachelor of Arts in Music & Performing Arts

(สาขาวิชาดนตรี) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 700,200 บาท
(สาขาวิชาการแสดง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 658,200 บาท

Bachelor of Communication Arts

(สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 243,550 บาท
(สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 243,550 บาท
(สาขาวิชาการภาพยนต์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 243,550 บาท
(สาขาวิชาสื่อสารการแสดง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 274,950 บาท

International Programs

Bachelor of Business Administration in International Hospitality & Tourism Management

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
359,150 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
392,900 บาท
en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.