รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในโครงการประกวดนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย สยาม

 

ผู้ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น มี 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

  1. ดร.ณฐมล จินดาพรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
  2. ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. ผศ.ดร.รวิศวร์ บานชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย มี 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

  1. ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
  2. ดร.อภิโชติ โซ่เงิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University