The 4th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings 2018

 

 

การประชุม International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings (IWGM) “Universities, Impacts, and sustainable Development Goals (SDG’s)”
Diponegoro University, Semarang, Indonesia
April 8th-10th, 2018UI GreenMetric World University Rankings-IWGM-indonesia-2018

จากความสำเร็จที่ มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย หรืออันดับที่ 168 ของทั่วโลก ประจำปี 2017 จากการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Ranking 2017 มหาวิทยาลัยสยาม ยังคงเข้าร่วมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปในปีต่อๆไป และทำงานอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” โดยการปรัับปรุงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืนตลอดไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings นอกจากการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกในสถานะที่ดี ก็ได้มุ่งมั่นเดินหน้ากับการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยสยาม นอกจากนี้ยังร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการออกแบบพื้นที่วางผังการออกแบบสีเขียว บริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยสยาม

 

ประเทศอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ UI ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับประกอบด้วยตัวชี้วัดและสัดส่วนคะแนน 6 ด้าน คือ 1) Setting & Infrastructure 15%, 2) Energy & Climate Change 21%, 3) Waste Management 18%, 4) Water Management 10%, 5) Transportation 18%, 6) Education 18% โดยรายละเอียดทั้งหมดของเกณฑ์พิจารณาและตัวชี้วัด สามารถดูได้ที่ Web Link : http://greenmetric.ui.ac.id/criterian-indicator/

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กราบนมัสการมหาสถูปโบโรบูดูร์ ประเทศอินโดนีเซีย(Borobudur Temple Indonesia)
โบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ สำหรับคนไทยจะรู้จักในชื่อ “บุโรพุทโธ” เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อีกด้วย ใช้เวลาสร้างเกือบ 80 ปี และสร้างก่อนนครวัดเกือบ 300 ปี ซึ่งในสมัยนั้นศาสนาพุทธและฮินดู รุ่งเรื่องมากในเกาะชวา ก่อนที่อิสลามจเข้ามาปกครอง และกลายเป็นประเทศที่มีคนนับถืออิสลามมากที่สุดในโลก


ที่มา:  http://greenmetric.ui.ac.id/

The 4th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings 2018

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University