นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ให้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานมอบ มีผู้เข้ารับ จำนวน ๖๑๖ คน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

นางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง

 

นางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง เทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนผู้ประพฤติตน ในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

การคัดเลือก

โดยในทุกปี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธสมาคมจังหวัด และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้จัดให้มีการคัดเลือก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่มีความประพฤติดีจากสถาบันละ ๒ คน (ชาย/หญิง) และจัดพิธีมอบรางวัล ติดต่อกันมาทุกปี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมเยาวชนของชาติ ให้มีความรับผิดชอบตามบทบาท และหน้าที่ของตน ยึดมั่นในกรอบแห่งศีลธรรม และความดีงาม ตลอดไป


 

 

Posted by พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ on Tuesday, June 4, 2019

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

 

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish