MOU signing with Maejo University

MOU signing with MaeJo University

มหาวิทยาลัยสยาม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ โดยมีดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร เช่นการอบรม สัมมนา ด้านการศึกษาและวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสมร่วมพัฒนานักศึกษาและพัฒนาสังคม ชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่