๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

ราชพฤกษ์ ราชพลี

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พร
ชัย มงคลวนิช และผู้บริหาร พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมใจ
กันปลูกต้นราชพฤกษ์ในมหาวิทยาลัย

In Tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej The
Great, President Pornchai Mongkhonvanit, senior
lecturers and student representatives joined forces to
plant Rachapruek trees in the university on October 13,
2021.

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช และผู้บริหาร พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อรำลึกถึงพระองค์ด้วย

In remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, the Prayer ceremony was conducted at Siam University Cultural Center on October 13, 2021. President Pornchai Mongkhonvanit, lecturers and students joined forces to plant Rachapruek trees in Tribute to The Great King.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish

Contact Us
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.