มหาวิทยาลัยสยามใช้โปรแกรม Turnitin ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงาน ทั้งการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์

Standards for Research works
  • The President has announced the guideline on December 15, 2016 to use the Turnitin Program to check all Independent Study (IS) and Thesis to prevent copy of research works. All research works (IS and Thesis) cannot have more than 25% of copy from other sources. Before submitting their research work, students can check with Turnitin Program at MBA Office or Maruay Library on 6th floor
มาตรฐานงานวิจัย
  • ท่านอธิการบดีได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ให้ใช้โปรแกรม Turnitin ตรวจสอบงานวิจัย ทั้งการค้นคว้าอิสระ (IS) และวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน (คัดลอก) ของผลงาน โดยกำหนดว่าแต่ละบทของผลงานประกอบด้วย 5 บท(Chapter) แต่ละบทจะต้องมีค่าความซ้ำซ้อนไม่เกิน 25% นักศึกษาที่เสนอผลงานไปแล้วแต่ยังไม่จบการศึกษา หรือที่จะเสนอผลงานสามารถนำผลงานมาให้ตรวจสอบได้ที่ MBA หรือ ห้องสมุดมารวย ชั้น 6
MBA Office 6 January 2017

มหาวิทยาลัยสยามใช้โปรแกรม Turnitin ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงาน ทั้งการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University