คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี

School of Information Technology  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการบริหารธุรกิจในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เน้นการปฏิบิติและการทํางานร่วมกัน เพื่อการติดต่อ
สื่อสารระหว่างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์กับองค์การ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University