สัมมนา “บทบาทของคณาจารย์และบุคลากร กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ”

มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…สู่ทศวรรษหน้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามได้แนวคิด ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกียรติบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แตงอ่อน ใจมั่นตน

บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…สู่ทศวรรษหน้า

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University