มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…สู่ทศวรรษหน้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามได้แนวคิด ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกียรติบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แตงอ่อน ใจมั่นตน

บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…สู่ทศวรรษหน้า

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish