ม.สยาม อันดับ 7 UI Green Metric World University Ranking 2017

ม.สยามติดอันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย หรืออันดับที่ 168 ของทั่วโลก ประจำปี 2017  โดยผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 หรือ โครงการจัดอันดับ UI Green Metric ประกาศผล เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว โลก 2017 GreenMetric World University Rankings เป็นการวัดและจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI)  เพื่อจัดอันดับสถาบันการศึกษา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีแนวทางว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะผลิตผู้นำประเทศรุ่นใหม่ในอนาคต จะต้องรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ การประกาศผลการจัดอันดับ UI Green Metric จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่างๆให้ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะช่วยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผู้คนให้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า ในการจัดอัดดับประจำปีนี้มีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในด้านการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 516 สถาบันจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วม 22 สถาบัน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 76 ประเทศ สมาชิกเหล่านี้มีส่วนร่วมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในความมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัดจากตัวบ่งชี้ 6 ตัวโดยใช้การศึกษาการขนส่งน้ำเสียพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการตั้งค่าและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน

การจัดอันดับโลก UI GreenMetric เริ่มขึ้นในปี 2010 ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืน ในปี 2015 โครงการได้เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้น มีการใช้เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคาร์บอน การตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นระบบ และคาดว่าภายในปี พ.ศ.2020 UI GreenMetric จะสามารถประสานงานกับมหาวิทยาลัยระดับประเทศทั่วโลก และสร้างเครือข่ายสมาชิกไว้ในทุกประเทศทั่วโลก เพื่อขยายแนวคิดนี้ให้กว้างขวางขึ้น

ปัจจุบัน UI GreenMetric มีสำนักงาน 18 แห่ง ทั้งในเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย
Siam University ยังคงเข้าร่วมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปในปีต่อๆไป และทำงานอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” โดยการปรัับปรุงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:

ม.สยามติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย UI Green Metric World University Ranking 2017

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.