การดำเนินงานจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา ขจรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และคณะทำงาน “งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ” หรือ Disability Support Service (DSS) อาคาร 15 ชั้น 1 พร้อมกับนักศึกษาพิการเข้าร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมชม  ในครั้งนี้ด้วย นักศึกษาพิการ สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสยามได้อย่างเท่าเทียมกับ นักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรค ซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการ และจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ณ ห้องประชุม The Millennium Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงาน ที่กำกับดูแลด้าน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ผลักดันให้นโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ให้บังเกิดผลในเชิงปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร็ว เพื่อมุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา ของคนพิการมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ที่รับคนพิการเข้าเรียน ได้พัฒนาระบบการบริการ ในสถาบัน รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของสถานศึกษา ในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น พิเศษ ของนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล รวมถึงโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อ งและนโยบายของรัฐ ที่ได้กำหนดไว้ โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS Center) หรือจัดให้มีหน่วยงาน บริการนักศึกษาพิการในสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาพิการให้สามารถศึกษาเล่าเรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม:

ข่าวผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

การดำเนินงานจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.