การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ ๙

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ ๙ มี CIO จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม แสดงวิสัยทัศน์ กล่าวเปิดงาน ในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literacy for Government” โดย คุณนิธิวัชร์ คิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และคุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม

กำหนดการประชุม เครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม


 • เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารประกอบการประชุม พร้อมของที่ระลึก)
 • เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. ดร.พรชัย มงคลวณิช ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวเปิดงาน
 • เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานคณะทำงาน กล่าวสรุปกิจกรรม ครั้งที่ผ่านมา
  • Present แนะนำมหาวิทยาลัยสยาม
  • ผู้บริหารทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน
 • เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. Discussion status update
  • Information Privacy
 • เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literacy for Government” โดย คุณนิธิวัชร์ คิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และคุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม มอบของที่ระลึกให้วิทยากร
 • เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ความร่วมมือด้าน Digital Literacy ระหว่างสถาบันการศึกษา
  • Cyber security
  • Information sharing ของสถาบันการศึกษา
  • หารือการทัศนศึกษาของ CIO
  • ปิดประชุม

Digital-University-Forum9th2018


เว็บไซต์:  CIO Digital University Forum

เว็บไซต์:  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ ๘

 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 8

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.