การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) มหาวิทยาลัยสยาม

 

กำหนดการ

พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง
(ดร.พรชัย มงคลวนิช)
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. นักศึกษานำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ๓ ประเภท (บริการอาหารว่างตามจุดที่กำหนดไว้)
– ด้านนวัตกรรม ห้อง ๑๙ – ๕๐๔
– ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ๑๙ – ๔๐๔
– ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ห้อง ๑๙ – ๔๐๖
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕ – ๑๔.๑๕ น. พิจารณาสรุปผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นแต่ละประเภท
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลสหกิจศึกษาดีเด่นแต่ละประเภทและมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

 

https://www.facebook.com/foodtechnologyy/posts/2136606473074045

 

https://www.facebook.com/ploy.pichaporn/posts/2232402266805371

https://www.facebook.com/manorat.somkhane/posts/10156843041488153

https://www.facebook.com/kr.kallaya/posts/10211715478442764

 

 

 

https://www.facebook.com/casiamtechu/posts/2226966174285060

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.