Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 9-13 ส.ค. 2561

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” โดยมี Mascot ประจำปี ได้แก่ “น้อง INNO MAN” ซึ่งสื่อความหมาย และเป็นตัวแทนของความก้าวหน้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณ ต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทย ที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ในระดับประเทศ และนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และทำให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561   ในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะนักวิจัย เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด”งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″(Thailand Research Expo 2018) ครั้งที่ 13

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

มหาวิทยาลัยสยาม ได้ส่งผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ การทำเหมืองกระบวนการ และการประยุกต์ใช้ในกิจการโรงพยาบาล ด้านการดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Process Mining & Application) โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระบวนการ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล จากบันทึกเหตุการณ์ของฐานข้อมูล หรือแฟ้มประวัติการดำเนินงาน ในระบบสารสนเทศ ของระบบฐานข้อมูล สามารถนำมาใช้ในการปรับระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกระบวนการทางโรงพยาบาล หรือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ การวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของโรงพยาบาล

นอกจากนี้ภายในงาน Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ยังประกอบด้วยกิจกรรม การประชุมและสัมมนา 4 รูปแบบมากกว่า 100 หัวข้อ นิทรรศการ, Highlight Stage, กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018, กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา 2561, Thailand Research Expo 2018 Award, กิจกรรม Research Clinic, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น


แฟนเพจ: งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018 

เว็บไซต์: งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Thailand Research Expo 2018 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561.

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank

“The 2018 Universiy Web Rankings : Top 200 Universities in the world” หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้ามาชมมากที่สุดจากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก โดย uniRank University Ranking จะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก ความนิยมของเว็บไซต์ ที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการ Update ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สะดวกแก่การเข้าชม สร้างความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย หรืออันดับที่ 45 ของประเทศไทย

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต
อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ
อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม
อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

OVERVIEW  https://www.4icu.org/reviews/4505.htm

unirank-siamuniversity

Thai University Ranking 2018

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยบูรพา
อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Time Higher Education Asian University Ranking 2018

อันดับที่ 1 Fudan University
อันดับที่ 2 The University of Tokyo
อันดับที่ 3 Shanghai Jiao Tong University
อันดับที่ 4 National Taiwan University
อันดับที่ 5 National University of Singapore
อันดับที่ 6 University of Tehran
อันดับที่ 7 The University of Hong Hong
อันดับที่ 8 Pekingniversity University
อันดับที่ 9 Nanyang Technological University
อันดับที่ 10 Kyoto University
การจัดอันดับ Asia University Rankings 2018 อ้างอิงจากการพิจารณาคุณภาพ 5 ด้าน คือ Teaching (the learning environment) ร้อยละ 25, Research (volume, income and reputation) ร้อยละ 30, Citations (research influence) ร้อยละ 30, International outlook (staff, students and research) ร้อยละ 7.5 และ Industry income (knowledge transfer) ร้อยละ 7.5

ข้อสังเกตจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย ยังคงติดอันดับต้นๆ ของโลกมากถึง 10 แห่งเหมือนเดิม แต่เมื่อดูจากการให้คะแนนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทยกลับมีอันดับที่ตกลงจากปีที่ผ่านมา ” Times Higher Education” หรือ THE ได้กล่าวถึงกรณีนี้ในประเทศไทยว่า “ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยได้คะแนนในส่วนของงานวิจัยลดลงจากในปีที่ผ่านมา”

ภาพจากเว็บไซต์ : https://www.admissionpremium.com/content/3264

ภาพจากเว็บไซต์ : admissionpremium

แนวทางการให้อันดับของ uniRank University Ranking นั้น ไม่สามารถเปิดเผยวิธีการจัดเก็บข้อมูล และเกณฑ์การตัดสินได้ เนื่องจากเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น แต่ก็ได้มีคำชี้แจงว่า เกณฑ์การจัดอันดับต่างๆ ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากระบบสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของโลก 3 บริษัท ชั้นนำ ได้แก่ Google, Alexa และ Majestic Seo และอ้างอิงจากเว็บที่เป็นกลาง และอิสระ จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow

การจัดอันดับในวงการการศึกษาครั้งนี้ มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการประกาศผลการจัดอันดับของเว็บไซต์โดยองค์กรระหว่างประเทศ “4 International Colleges & Universities” ผ่านเว็บไซต์ ที่เป็นกลาง www.4icu.org ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking โดยในปีนี้ใช้ชื่อ ” The 2018 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world “ หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกปี 2018  ซึ่งขัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจาก 200 ประเทศทั่วโลก ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา


เว็บไซต์ผู้ประกาศผลอย่างเป็นกลาง  https://www.4icu.org/th/

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/regional-ranking

“ผลการจัดอันดับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก The 2018 University Web Rankings เดือนมกราคม โดย uniRank” จากเว็บไซต์ https://www.admissionpremium.com/content/3264

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank

 

 

 

 

Research Gateway Mobile Application 

Research Gateway Mobile Application  ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำ Mobile Application “NRCT Research Gateway” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Smartphone ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยการนำฐานข้อมูลจาก www.researchgateway.in.th ย้อนหลัง 3 ปี ติดตั้งพร้อมกับApplication เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเมื่อค้นหาได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ รายการที่ค้นพบจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ข้อมูลต้นทางของงานวิจัย อาทิ เช่น www.tnrr.in.th, www.dric.nrct.go.th, www.doi.nrct.go.th และ www.thai-explore.net

ผู้ใช้สามารถทำการ bookmark ผลลัพธ์ที่ค้นหาได้เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรือ Smartphone และทำการเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ต้นทางได้ในภายหลังเมื่อโทรศัพท์มือถือ หรือ Smartphone มีความพร้อมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิก

 


http://www.researchgateway.in.th/

 

 

ลงนามความร่วมมือ กับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เเละ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือ การจัดทำ Application ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับวิชาชีพการพยาบาล ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (ASEAN Medical Hub)

ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศประมาณ 130,388 คน สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านทาง Mobile Application อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ลงนามความร่วมมือ กับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai