ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากประเทศฟิลิปปินส์ ดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบระดับกลาง และเจ้าหน้าที่จาก School in Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน และเยี่ยมชม ห้องสมุดมารวย@สยาม กับหอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้เข้าศึกษาดูงาน กล่าวว่า “ข้าพเจ้า สนใจเรื่องการเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการทำงาน การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ของระบบการศึกษาในฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กรของตน โดยวิธีการ Benchmarking ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้จากผู้อื่น เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศต่างๆ โดยเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีการดำเนินการระยะยาว อย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมีตัววัดความก้าวหน้า ในแต่ละระยะเวลาได้ “

ความหมาย Benchmarking

Benchmarking เป็นกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงขององค์กร ในอันที่จะพิจารณาว่า มีสภาพใดบ้างที่จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น แล้วนำความรู้ที่ได้ มาจัดการวางแผนการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขึ้น หรืออาจมองว่า เป็นกระบวนการเปรียบเทียบองค์กรกับหน่วยงานอื่น ในด้านต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงให้มีความทัดเทียมกันในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่คนอื่นจะต้องใช้เราเป็น Benchmark ต่อไป

 


ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากประเทศฟิลิปปินส์…

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Friday, September 21, 2018


Link: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Link: ห้องสมุด หอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากประเทศฟิลิปปินส์ ดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

การประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting)

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา สำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting) เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมประชุม กว่า 40 แห่ง อันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อนำไปจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 (The 33rd Thailand Library Consortium – TLC) ระหว่าง วันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Reinventing the Library: Shaping the Future through EdTech and Innovative Design) เพื่อเดินหน้าสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา : http://www.car.chula.ac.th/events_detail.php?id=125

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

Download-ดาวน์โหลด/เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ภาพบรรยากาศการอบรมรอบเช้า และรอบบ่าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสยามได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 10 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

1. Academic Search Complete
2. Computer & Applied Sciences Complete
3. Communication & Mass Media Complete
4. Education Research Complete
5. Business Source Premier
6. Hospitality & Tourism Complete
7. ERIC
8. Regional Business News
9. ฐานข้อมูล eBook Academic Collection/EBSCO
10. ฐานข้อมูล eBook ด้าน Clinical จำนวน 2,990 ชื่อเรื่อง

 

โดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อให้การใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสยามจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO ให้การอบรมในครั้งนี้ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถเลือกเข้าอบรมได้ระหว่างรอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. หรือรอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงิน ห้อง 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มทักษะการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลในเชิงลึกเพื่อการวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai