แอนนา พัชราลัย คอร์วีโน วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 

พัชราลัย คอร์วีโน SCA (Superstar College of Arts) มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านเข้าไปถึงรอบ 6 คนสุดท้าย ในการประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 

การใช้สื่อดนตรี เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 256 คน ให้ความรู้ เรื่อง การใช้สื่อดนตรี เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา บทเรียนภาษาไทย และสามารถอ่านออกเขียนได้ดีขึ้น ตามโครงการ การใช้สื่อดนตรีบูรณาการกับการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัมนาศักยภาพนักเรียน ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤษภาคม 2562

 

การใช้สื่อดนตรี เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย จัดโดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


 

 

การใช้สื่อดนตรี เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบโมเดล ในหัวข้อ “ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ สำนักงานเขตพระนคร สังกัด กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0) บรรยายโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย เพื่อยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังประมาณ 250 คน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร, ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์, อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกรภาพจากแฟนเพจ: Chanita Rukspollmuang ตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  เมื่อ 25 ก.พ. 2562 (จากซ้าย) ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร, ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์, อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร

 

ในปีงบประมาณ 2561 มีหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในโครงการรวม 222 หลักสูตร เป็นประเภทประกาศนียบัตร 123 หลักสูตร ประเภทปริญญา 99 หลักสูตร ส่วนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในปี 2562 ได้ตั้งเป้าไว้ว่าอาจจะได้หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หลักสูตรที่จะผ่านการพิจารณาจะต้องมุ่งเป้าตอบยุทธศาสตร์ชาติและตอบโจยท์ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยขณะนี้สถาบันที่พร้อมและสนใจ ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สกอ.(ภายใน15 มีนาคม 2562) และจะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเอกชน ได้เข้าร่วมเสนอจัดทำหลักสูตรและจัดการศึกษา ภายใต้ข้อกำหนดของ สกอ. อีกทั้ง ครม.ก็จะสนับสนุนงบประมาณพิเศษ สำหรับการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของ ม.เอกชน เพื่อกำกับดูแลให้การผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องของตลาดแรงงาน และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่มีความจำเป็น เช่น สายสังคม

ภาพข่าวจาก fanpage: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

https://www.facebook.com/ohecthailand/posts/2801683526508783

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่

SCA (Superstar College of Arts) สถาบันสอนดนตรีและการแสดงที่ดีที่สุดใจกลางทองหล่อ

SCA (Superstar College of Arts) สถาบันสอนดนตรีและการแสดงที่ดีที่สุดใจกลางทองหล่อ เรียนเต้นกับครูมืออาชีพ พัฒนาความกล้าแสดงออกและความมั่นใจ พร้อมโชว์บนเวที สมัครเรียน ร้องเพลงและเครื่องดนตรีทุกชนิด ในหลักสูตรประกาศนียบัตร 48 ชั่วโมง รับทันที 4 ชั่วโมง อยากให้น้องๆเก่งด้านดนตรี พร้อมโปรโมชั่น ต้องที่นี่เลย SCA Superstar Academy

 

SCA (Superstar College of Arts) สถาบันสอนดนตรีและการแสดงที่ดีที่สุดใจกลางทองหล่อ

 

• สถาบันได้การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับดีมาก รางวัลสูงสุด 2 ปีซ้อน จากกระทรวงศึกษาธิการ  สอนเครื่องดนตรีทุกประเภท มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปรับน้องๆอายุตั้งแต่ 2 ปี ถึงผู้ใหญ่สอนโดยคณะครูที่มีประสบการณ์ เน้นการปฎิบัติจริง พัฒนาคุณภาพและความสามารถ
• ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ และ SCA Superstar Academy
• สอนสนุกมีเวทีให้โชว์ความสามารถ พัฒนาความกล้าแสดงออกและความมั่นใจ

✨ สมัครเรียน ร้องเพลงและเครื่องดนตรีทุกชนิด ในหลักสูตรประกาศนียบัตร 48 ชั่วโมง รับทันที 4 ชั่วโมง…

Posted by SCA Superstar Academy on Wednesday, October 24, 2018

 

 

SCA (Superstar College of Arts) สถาบันสอนดนตรีและการแสดงที่ดีที่สุดใจกลางทองหล่อ

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA Grand Concert 2019

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) งาน SCA Grand Concert 2019 งานประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำทักษะทางดนตรีและศิลปะการแสดงที่ได้เรียน ออกมาแสดงความสามารถ กันอย่างเต็มที่ บนเวทีจริง ซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ ของเหล่านักเรียน และคณะครูทุกท่าน ที่จะมาโชว์ความสามารถ ในทุกศาสตร์และศิลป์ของการแสดง ทั้งการร้องเพลง การเล่นดนตรี การเต้น และการเดินแบบ คุณภูมิพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ ประธานวิทยาลัยดนตรี และศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมชมการแสดงอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ไฮไลท์งาน SCA Grand Concert 2019 พบกับ แฟชั่นโชว์จากนางแบบ “ศรัณย์รัชต์ แซ่เตียว” จากเวที Asia Next top model สวมใส่ชุดจากห้องเสื้อ Glam Gold Label มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ทั้งยังมีโชว์ร้องเพลงสากลจากนักร้องสาว “ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน” หรือ “ใบเตยอาร์สยาม” และศิลปะรำไทยจาก “ไข่มุก-รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช” หรือ “The Voice 4” และปิดโชว์ “น้องเซย่า” และ “น้องมิย่า” ลูกสาวคนโตและคนรองของอดีตพระเอกสุดหล่อ “พีท ทองเจือ”

 


วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) จัดงาน “SCA Grand Concert 2019”…

Posted by SCA Superstar Academy on Wednesday, February 20, 2019

 

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะ มหาวิทยาลัยสยาม การแสดง SCA Grand Concert 2019

งานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562

งานวันเด็กแห่งชาติของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562 จัดขึ้นณ ชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ มาเป็นประธานจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ย่านฝั่งธนบุรี กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยสยามเตรียมไว้สร้างความสนุกสนาน มีมากมาย ภายในงานได้จัดซุ้มอาหาร ขนม และเครื่องดื่มฟรี โดยกลุ่มผู้จำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยสยามที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีการเล่นเกมส์ การจับสลากแจกของขวัญวันเด็ก สำหรับครอบครับที่นำเด็กและเยาวชน และมีการแสดงความสามารถของน้องๆ บนเวทีเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายและกิจกรรมแจกของขวัญ  จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม, ไปรษณีย์ไทย Messengers of Peace – Thailand, วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางพลัด อำนวยความสะดวก และคณะอาสาสมัครนักศึกษา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่

วันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสยาม ชุมชนใต้สะพานพระราม8

 

วันเด็กแห่งชาติในปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

วันเด็ก-วัดโคนอน-ดนตรีและศิลปะการแสดง-คีย์เบอร์ด

ขอขอบพระคุณ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี (ม.สยาม) คุณบุญชนะ วงศ์วนิชทวี คุณพรศรี วงศ์วนิชทวี คุณวารุณี วงศ์วนิชทวี วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA. มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเครื่องดนตรี ทุนสื่อการสอนดนตรี และทุนตำราเรียนดนตรี มอบให้แก่ โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ในโครงการทุนส่งเสริมพรสวรรค์ทางดนตรีสากลเพื่อเยาวชนไทย ประจำปี 2562

 

 

วันเด็กแห่งชาติ2562

ทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยสยามร่วมงานกิจกรรมวันเด็กของชุมชนคลองลัดภาชี ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นชุมชนตัวอย่างที่รวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์ธิติ ศิริสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้นำของขวัญ ของรางวัล มามอบให้ชุมชนและโรงเรียน ใช้ในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

วันเด็ก-มหาวิทยาลัยสยาม-2019

 


ภาพข่าวจากแเฟนเพจ:

SiamUniversity AlumniAssociation, Premjit Thai, Natchaphorn Worachoksetthakul, Jomphong Mongkhonvanit, Wisut PairohSupathra Urwongse, Ajpoon.poon, ศุภณัฐ วี

เว็บไซต์น่าสนใจ:

งานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562

 

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการ กับการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากรโดย อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร และนาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “คุณค่าของดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย” ให้กับครู อาจารย์ ประถมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ  จัดโดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ โรงละคร มหาวทิยาลัยสยาม (อาคาร ๔ ชั้น ๓)

 

กราบขอบพระคุณท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิชอธิการบดี…

Posted by Siam University on Thursday, September 20, 2018

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
วันพุธดีดี ที่ 19 ก.ย. 61 ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดโคนอน
วันศุกร์ดีดีที่ 21 กย 61 ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันเสาร์ดีดีที่ 22 กย 61 พิธีปิดการอบรม ขอขอบพระคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  / ท่านผอ.กองการศึกษา / ท่านผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน

ดำเนินการจัดกิจกรรมจนครบทุกโรงเรียนวันนี้ โครงการสำเร็จเรียบร้อยแล้วคะ

Posted by Suphanat Nok on Thursday, September 27, 2018


ขอขอบคุณภาพจาก

facebook : Narong Sangboot

facebook :  ศุภณัฐ วี

facebook :  ผศ.สราวุฎฐ์ วรสุมันต์

แฟนเพจมหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยสยาม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ตัวแทนของมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช (อธิการบดี) และ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA โดย นายพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ (คณบดี) ร่วมกับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ตัณติเสรณี (นายกเทศมนตรีนครสงขลา) ท่านสมหมาย ขวัญทองยิ้ม (รองนายก อบจ.สงขลา) ท่านทวิชา ประดิษฐ์ลาภ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย”
โดย มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทุนละ 20,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท และวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ทุนละ 30,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 3,000,000 บาท พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเรียนและขอรับทุนการศึกษาสามารถติดต่อยื่นแฟ้มผลงานได้ที่ อาจารย์เสาวนีย์ ประโลมรัมย์ (ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครนักศึกษา) มือถือโทร.080-458-5656


ข่าวกิจกรรม:

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร แห่งวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

ม.สยาม จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8

มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

วันเด็ก-มหาวิทยาลัยสยาม-สะพานพระราม 8เริ่มงานปล่อยลูกโป่งแจกของขวัญ เด็กๆ และเยาวชนในชุมชนโดยรอบผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมภายในงานมีอาหารจากโรงครัวของคณะต่างๆ มาร่วมจัดซุ้มอาหาร และขนมแจกฟรี มีการเล่นเกมส์ การจับสลากแจกของขวัญวันเด็ก พร้อมการแสดงความสามารถของน้องๆ บนเวทีเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย มหาวิทยลัยสยามจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินี้มาอย่างต่อเนื่อง จัดโดย มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย Messengers of Peace – Thailand, วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยศิลปะการแสดง, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนสตรีวัดระฆัง, โรงเรียนวัดราชาธิวาส และบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (กุ๊ก) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางพลัด อำนวยความสะดวก และคณะอาสาสมัครนักศึกษา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และเป็นพิธีกรดำเนินรายการ

วันเด็กแห่งชาติในปี 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย ” รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี “

ผัดไทยวันเด็ก มหาวิทยาลัยสยามความเป็นมาของวันเด็กสากล :>
เมื่อปีพุทธศักราช 2498 ได้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ ของตนมากขึ้น การขานรับในการนี้จากประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้นมา โดยกำหนดกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ
การจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศขณะนั้นมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยยึดหลักการให้ความสำคัญแก่เด็กเป็นวัตถุประสงค์หลักโดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญเช่น พิพิธภัณฑ์ รัฐสภา เป็นต้น ให้เด็ก ๆ ได้เข้าชมและศึกษา บางแห่งจัดการแสดงมหรสพ มีการแจกอาหาร แข่งขันเกม แจกของขวัญ ฯลฯ ต่อมางานนี้ได้รับความสำคัญทั่วโลกจึงได้จัดกันแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน


งานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562

ม.สยาม จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 2561

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai