สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts

คณะศิลปศาสตร์+มหาวิทยาลัยสยาม

??คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts 

 

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานในโรงแรม และ ภัตตาคาร พนักงานในบริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ พนักงานจัดการประชุมนานาชาติ เป็นต้น
#freedomforthefuture#เรียนอะไรๆก็ดีที่มอสยาม#บรรยากาศแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว#Deksiamu62#Admission#Siamuniversity

??เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts:ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts

ยื่นพอร์ทโฟลิโอขอรับทุนการศึกษา 25,000* บาท ได้จนถึงวันที่ 15 ก.พ.นี้

ย้ำกันอีกครั้งว่าตอนนี้ทาง ม.สยามของเราเปิดให้น้องๆ ได้ยื่นพอร์ทโฟลิโอเพื่อรับทุนการศึกษา 25,000* บาท ได้จนถึงวันที่ 15 ก.พ.นี้เลย ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าพอร์ทนั้นต้องมีอะไรบ้าง เราเลยมาเผยเคล็ดลับง่ายๆ ให้รู้กันสักนิดว่าควรมีอะไรในพอร์ทของเรา
1. กิจกรรมพิเศษต่างๆ ระหว่างเรียน ไม่ว่าจะได้เคยไปเข้าค่ายต่างๆ ผ่านการอบรมอะไรขอให้รวบรวมมาให้หมด ถ้ากิจกรรมไหนไม่มีใบประกาศ ก็สามารถแนบมาเป็นรูปภาพได้ด้วย
2. รางวัลต่างๆ ที่เคยได้รับระหว่างเรียน ไม่ว่าจะรางวัลมารยาทงาม ไปถึงการเรียนดี ใส่มาได้เลย
3. งานอาสาสมัครที่เคยได้มีส่วนร่วมทั้งของโรงเรียนไปจนถึงชุมชน เติมเข้ามาในพอร์ทได้
เมื่อได้กิจกรรมทั้งหมดแล้วจัดเรียงตามปีการศึกษาของเราก็ได้ ง่ายๆ เพียงติดลงบนกระดาษ A4 จัดวางให้สวยงามน่าอ่าน เพียงเท่านี้…ก็สามารถรอฟังประกาศผลในวันที่ 13 มี.ค. 2560 ซึ่งขอบอกเลยว่าเราให้ทุนกันแบบไม่มีจำนวนจำกัด ยื่นกันเข้ามาได้เลย!!!
ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 1
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
#SiamU  / #SiamUniversity  / #WisdomXFreedom  / #Dek61  /  #Scholarship

ยื่นพอร์ทโฟลิโอขอรับทุนการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 52 หลักสูตร ดังนี้

1. ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาการตลาด
1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

2. ระดับปริญญาโท จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
2.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
2.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
2.7 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
2.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

3. ระดับปริญญาตรี จำนวน 39 หลักสูตร ประกอบด้วย

3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

3.2 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนยีสารสนเทศ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.4 คณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการโรงแรม
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

3.5 คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์

3.6 คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการโฆษณา
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาสื่อดิจิตัล
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนต์
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

3.7 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนยีการอาหาร
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.8 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาการพยาบาล

3.9 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

3.10 คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์

3.11 วิทยาลัยศิลปะการแสดง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาดนตรี
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง

3.12 วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
– Bachelor of Business Administration (B.B.A.), International Business
– Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Service Industry Managemen

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร “Japanese for communications “

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสาขาวิชาเปิดใหม่ พร้อมที่จะรับนักเรียนทุกคนเข้ามาร่วมศึกษาเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่มีคุณภาพ


เว็บไซต์คณะศิลปศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siam.edu/siamedu_liberalarts/ สมัครเรียน addmiss http://admission.siam.edu/course_u_li.php พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ (ที่ปรึกษา) ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร (คณบดี-ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช (รองประธานกรรมการ) กรรมการ ได้แก่ ดร.เดือนเพ็ญ  ทองน่วม, อ.เยาวภรณ์  เลิศกุลทานนท์, Mr.Tomohito Takata, อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา, อ.สุภารัตน์  ศุภภัคว์รุจา (ผู้ช่วยเลขานุการ) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว - ศศ.บ.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว) B.A.(Hotel and Tourism Studies ) • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)B.A.(English Business Communication) • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร - ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) B.A.(Japanese for Communication)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) หลักสูตร 6 ปี


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) หลักสูตร 6 ปี

คณะเภสัชศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มี 1 สาขาเน้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อีกทั้งทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมด้วย เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) หลักสูตร 6 ปี


รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา วัฒนาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช กาญจนภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน, อ.ดร.ภก. ดนุช ปัญจพรผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อ.ดร.ภญ. วิริยาพร ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.ภญ. อรวรรณ จิตรวาณิช, ผศ.ดร.ภญ. นฤมล โพธิ์ศรีทอง, อ.ภก. พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์, อ.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, อ.ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์, ผศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร, อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน, อ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, อ.ดร.ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์, อ.ดร.ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว, อ.ภก. ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล, อ.ภก. เสถียร พูลผล, อ.ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์, อ.ดร.ภญ. อุษาศิริ ศรีสกุล, อ.ภญ. วิภาวี รอดจันทร์, อ.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์, อ.ภญ. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์, อ.ภญ. นวินดา ชินะตังกูร, อ.ดร. ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น, อ.ดร.ภญ. กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, อ.ภญ. สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์, อ.ภญ. ธนิยา ไพบูลย์วงษ์, อ.ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ, อ.ภก. ภูมิสิริ วุฒิวงค์, อ.ภก. กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์, อ.ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา, อ.ภก. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ, อ.ภญ. หทัยชนก ขาวสุข, อ.ภก. ภาณุพงศ์ รักษาวงศ์, อ. ปทิตตา โชติวราธรรม, อ.ภญ. ปุณยวีร์ พืชสะกะ, อ.ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล, นางสาว ภคพัส จินากลึง, นางสาว อิสรีย์ เลิศเตโชพัฒน์, นางสาว สุติมา กัลขอิน, นาย วัฒนอณัณฐ์ อิ่มวิเศษ, นางสาว พุทธิดา มูลผลึก, นางสาว ปัทมา มณฑลจุลเกศ, นาง สุภาภรณ์ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์, นางสาว บุญญาสิริ เที่ยงธรรม, คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 โทร. 0-2868-6000 ต่อ 5331, 0-2868-6665 โทรสาร fax แฟกซ์ 0-2868-6665
ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai