เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น วิวัฒนาการเงินตราไทย Animation Contest 2019

ผลการประกวด ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ในหัวข้อ วิวัฒนาการเงินตราไทย พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์

เครือข่ายนิเทศศาสตร์ การประลองความสามารถด้านวิชาการ

24 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมมือกันเพื่อจัด โครงการประลองความสามารถ ด้านวิชาการ (โครงงานสหกิจศึกษา และโครงงานการเรียนการสอน) ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ด้านการสื่อสาร เผยแพร่งานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ในการทำงาน ระหว่างนักศึกษาโดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตร ให้นักศึกษาโดยผลการประลองความสามารถ ด้านวิชาการ มีรายละเอียด ดังนี้

 1.  โครงงานสหกิจศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน
  ▶️รางวัลชนะเลิศ ม.ศรีปทุม และม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 2. โครงงานสหกิจศึกษาด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลชมเชย – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 3. โครงงานสหกิจศึกษาด้านออนไลน์ (สื่อดิจิทัล) 
  ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.ศรีปทุม
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.เกษมบัณฑิต และม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลชมเชย – – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และม.รังสิต
 4. โครงงานสหกิจศึกษาด้านการภาพยนตร์และการแสดง
  ▶️รางวัลชนะเลิศ ม.สยาม
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ ม.ศรีปทุม
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 5. โครงงานการเรียนการสอนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.เกษมบัณฑิต
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.เกษมบัณฑิต
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.สยาม
  ▶️รางวัลชมเชย-ม.เกษมบัณฑิต
 6. โครงงานการเรียนการสอนด้านการสื่อสารมวลชน
  ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.ราชพกฤษ์
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.สยาม
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.เกษมบัณฑิต
  ▶️รางวัลชมเชย – ม.เกษมบัณฑิต (1) และม.เกษมบัณฑิต (2)
 7. โครงงานการเรียนการสอนด้านการแสดง
  ▶️ รางวัลชนะเลิศ – ม.เกษมบัณฑิต
  ▶️ รางวัลรองชนะเลิศ – ม.สยาม

ขอขอบคุณทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในนามคณะผู้จัดทำโครงการต้องขอและขออภัยหากมีสิ่งใดผิดพลาด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ☺️


เครือข่ายนิเทศศาสตร์ การประลองความสามารถด้านวิชาการ

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562  งานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ นำเสนอภาพวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันทั้งในวิถีดั้งเดิมและวิถีสมัยใหม่ ตลอดจนร่องรอยของสัญญะแห่งกาลเวลา ผลงานภาพถ่ายในช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ควรตระหนักรู้ถึงความเลื่อนไหลของปรากฏการณ์

งานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ นำเสนอภาพวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันทั้งในวิถีดั้งเดิมและวิถีสมัยใหม่ ตลอดจนร่องรอยของสัญญะแห่งกาลเวลา ผลงานภาพถ่ายในช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ควรตระหนักรู้ถึงความเลื่อนไหลของปรากฏการณ์โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รวมถึงคณาจารย์ในเครือข่ายนิเทศศาสตร์เข้าร่วมการเปิดงานนิทรรศการ นอกจากนี้ในวันเปิดนิทรรศการ มีการจัดชุดการแสดง โดยอาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม และนักศึกษาภาควิชาสื่อสารการแสดงทั้งนี้ในงานนิทรรศการมีผลงานสร้างสรรค์ ภาพถ่ายของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้จัดแสดงในนิทรรศการด้วย โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Posted by คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม on Tuesday, May 7, 2019

โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รวมถึงคณาจารย์ในเครือข่ายนิเทศศาสตร์เข้าร่วมการเปิดงานนิทรรศการ นอกจากนี้ในวันเปิดนิทรรศการ มีการจัดชุดการแสดง โดยอาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม และนักศึกษาภาควิชาสื่อสารการแสดง

ทั้งนี้ในงานนิทรรศการมีผลงานสร้างสรรค์ ภาพถ่ายของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้จัดแสดงในนิทรรศการด้วย


นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง”

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม) ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์เปิดการแข่งขัน กิจกรรมครั้งนี้โดยการแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันแชร์บอล และการเชียร์ลีดเดอร์

ผลการแข่งขัน

(1) การแข่งขันแชร์บอล
รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยรังสิต

(2) การแข่งขันฟุตซอล
รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หาวิทยาลัยราชพฤกษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม

(3) รางวัลถ้วยที่ระลึกการเชียร์ลีดเดอร์
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยสยาม

 

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม…

Posted by คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม on Saturday, March 30, 2019

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8

“ธนาคารปูม้า” คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเยาวชน

“ธนาคารปูม้า” เป็นผลงานคลิปวิดีโอในโครงการสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ธนาคารปูม้า กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ม.สยาม คว้า 2 รางวัล จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562-Thailand Inventors Day 2019

? นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  น.ส.บุณยานุช ประชาศิลป์ นายธีรเทพ ฟ้าประทานชัย และนายเกียรติพงศ์ โสดามรรคโดยมี ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิตรัตน์, ดร.ชุติมน หมื่นแก้ว และ อาจารย์เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 เรื่อง “การพัฒนาตำรับสเปรย์ปิดแผลจากสารสกัดเปลือกมังคุดและใบสาบเสือ” เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

น.ส.บุณยานุช ประชาศิลป์ นายธีรเทพ ฟ้าประทานชัย และนายเกียรติพงศ์ โสดามรรค

และในวันเดียวกัน นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์  น.ส.ธัญพิชชา ขาวมานิตย์ นายจีรศักดิ์ แป้นไทย น.ส.อรณิชชา สุทธิเริงชัยกุล และ น.ส.สุจิตรตรา คงโครัตน์ โดยมี อาจารย์เจตจันทร์ เกิดสุข อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข เป็นที่ปรึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คว้ารางวัลในเวทีระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ เวทีกลาง “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 

น.ส.ธัญพิชชา ขาวมานิตย์ นายจีรศักดิ์ แป้นไทย น.ส.อรณิชชา สุทธิเริงชัยกุล และ น.ส.สุจิตรตรา คงโครัตน์

 

งานวันนักประดิษฐ์ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก โดยในปีนี้ นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

 

รางวัล-วันนักประดิษฐ์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

 • ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนลีสุรนารี

สาขาปรัชญา

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล จากคณะวิจิตรศิลป์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขานิติศาสตร์

 • ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรสักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตร์

 • ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาสังคมวิทยา

 • ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

 • โครงสร้างระดับนาโนเมตรที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานและเซ็นเซอร์ ของศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

รางวัลวิทยาพนธ์ดีเด่น

 • การใช้สารสกัดชาเขียวปราศจากคาเฟอีนร่วมกับการออกกำลังกายแบบสมัครใจป้องกันโรคอ้วนลงพุงในหนูอ้วนอาหารไขมันสูง ของ ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ดีเยี่ยม

 • PSU–VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ ของผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร และคณะ
 • กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน : ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่บนสมาร์ตโฟน ของศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ
 • กระดูกเทียมก้อนแข็งเนื้อพรุนผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ และคณะ
 • นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF Dry Blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซน์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ และคณะ
 • “คลีน” นวัตกรรมใหม่เพื่อการจับตัวน้ำยางแบบประหยัดน้ำ และลดน้ำเสียในกระบวนการผลิตยางแผ่น (รมควัน) ของนายภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะ
 • เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่นเพื่อการส่งออก ของ ดร.พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู และคณะ
 • เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ ของนายสมนึก มังกะระ และคณะ และอาษาเฟรมเวิร์ค ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด และคณะ  (Admin NRCT, 2562)

 


Admin NRCT. (7 กุมภาพันธ์ 2562). 60 ปี วช. จัดยิ่งใหญ่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562. เข้าถึงได้จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: https://www.nrct.go.th/event-seminar/60-ปี-วช-จัดยิ่งใหญ่-งานวันนักประดิษฐ์-ประจำปี-2562


ภาพข่าว:  คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม 

เว็บไซต์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

“ธนาคารปูม้า” คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเยาวชน

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์

ศึกชิงเจ้าแห่งเกมส์ ROV เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ม.สยามคว้าที่ 3

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ณ สถาบันกันตนา เปิดบ้านรับเป็นเจ้าภาพ “การแข่งขันอีสปอร์ต (ROV) เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1”  โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม) ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติเปิดการแข่งขัน

ทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน รวม 6 สถาบัน ได้แก่ สถาบันกันตนา (เจ้าภาพ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การแข่งขันครั้งนี้เลือกใช้เกม Arena of Valor (ROV) ส่วนนักพากย์ในการแข่งขัน คือ “พี่เซียนติ” และ “พี่วินซี่” นักพากย์มืออาชีพในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ เช่น กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 และ การแข่งขัน Arena of Valor International Championship 2018 ( AIC ) กับทีมนักพากษ์ขวัญใจชาวเกม ROV “พี่เสกซ่า” และ “พี่ใจร้าว” นักพากย์และเกมแคสเตอร์ มาให้ความสนุกสนานในการแข่งขัน และปิดท้ายการแข่งขันด้วยทีมผู้ชนะเลิศ จะได้ Show Match กับทีม Toyota Diamond Cobra วันที่ 18 ม.ค. 2562 ณ ห้องสตูดิโอ อีสปอร์ต บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส จำกัด เวลา 10.00 – 19.00 น.

 

อันดับที่สาม ทีม DM Gang จากมหาวิทยาลัยสยาม

ภาพ: ทีม DM Gang จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลการแข่งขันอีสปอร์ต (ROV) จัดโดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1

ชนะเลิศ ทีม BU Esports ทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับที่สอง ทีม An Action จากสถาบันกันตนา (เจ้าภาพ)
อันดับที่สาม ทีม DM Gang จากมหาวิทยาลัยสยาม

 


แฟนเพจ:  KantanaInstitute  |  JAI RAW ใจร้าว  |  : SakeZa เสกซ่า  |  :คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม  |  :กลุ่มเครือข่ายนิเทศศาสตร์

ศึกชิงเจ้าแห่งเกมส์ ROV เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ม.สยามคว้าที่ 3

รักษ์โลก เลิกพลาสติก Green creative media awards 2018

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวิดีโอ รายการ Green creative media awards 2018 รักษ์โลก เลิกพลาสติก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาว ดวงพร สวัสดี นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัลชมเชย ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประเภทคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 600 คลิป โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน รักษ์โลก เลิกพลาสติก

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้หัวข้อ รักษ์โลก เลิกพลาสติก

ประกวด รักษ์โลก เลิกพลาสติกการประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด“ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

1. หัวข้อการประกวด
กำหนดส่งผลงานภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

2. รายละเอียดการประกวด
2.1 คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคคลทั่วไป
 • ส่งผลงานได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม

 

 

2.2 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • คลิปวิดีโอความยาว 2 – 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบสารคดี ไวรัลคลิป หนังสั้น โฆษณา แอนิเมชั่น หรืออื่นๆ
 • แนวคิดการสื่อความหมายเกี่ยวกับการรณรงค์ลดขยะพลาสติก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม
 • ผู้ส่งผลงานบันทึกคลิปวิดีโอลงใน CD-ROM หรือFlash Drive ในรูปแบบ MP4และต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าHD
 • ผู้สมัคร ๑ ราย สามารถส่งผลงานได้ ๑ ชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม โดยไม่แบ่งประเภทในการตัดสิน
 • คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนและเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

3. เอกสารไฟล์ประกอบการส่งผลงาน

ประกอบด้วย (๑) ใบสมัคร (๒) แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ลงบนกระดาษ A4จำนวน ๒ ชุดพร้อมไฟล์ และ (๓) CD-ROMหรือFlash Drive บันทึกคลิปวิดีโอในรูปแบบ MP4 จำนวน ๒ ชุด

ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้เผยแพร่หรือดัดแปลงได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

3. กำหนดเวลาการส่งผลงาน

 • การประกวดกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๑
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ deqp.go.th
 • ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๔๙ ถนนพระราม๖ ซอย ๓๐ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (“โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ”) โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ และมาส่งผลงานด้วยตนเอง
 • การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะพิจารณาวันที่ส่งผลงานจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๘ ๘๔๐๐ ต่อ ๑๘๓๙หรือ ๐๒ ๒๙๘ ๕๖๓๐

4. เกณฑ์การตัดสิน

 • เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก เนื้อหาการนำเสนอ, เทคนิคการเล่าเรื่อง, ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

5. รางวัลเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ชนะการประกวด จะได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รักษ์โลก เลิกพลาสติก Green creative media awards 2018

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRIT

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRITดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) จัดแสดงในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.-21.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดย รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณบดีและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงาน

 

 

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRITทั้งนี้ คณาจารย์จาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งหมด 6 ท่าน คือ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ อ.ประยุกต์ ศรีทองกูล อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข และ อ.อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ ได้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเพื่อร่วมแสดงผลงาน โดยได้ยึดหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ที่มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เพื่อใช้ความชำนาญการด้านนิเทศศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRITแนวคิดในการจัดงาน : บรรดาสิ่งแวดล้อมมากมายหลายประเภทที่อยู่รอบตัวมนุษย์นั้น ต่างต้องพึ่งพาอาศัยและสอดประสานสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นอย่างแนบแน่น เนื่องจากการดำรงชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆของโลก สิ่งแวดล้อม จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง นิทรรศการภาพถ่าย “จิตตระหนัก รักษ์สิ่งแวดล้อม” จึงนำเสนอภาพสะท้อนหลากหลายเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมอยู่รอบตัวมนุษย์ อันนำไปสู่การรับรู้และเกิดการตระหนักถึงคุณค่า รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งสันติสุขของมนุษย์ชาติ

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRIT

สถาบันที่เข้าร่วมแสดงผลงาน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สถาบันการแสดง Brent Street Institute ออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น
มหาวิทยาลัยฟูเจี้ยน
วิทยาลัยกาฎมาณฑุ
มหาวิทยาลัยหญิงแห่งฟิลิปปินส์
มหาวิทยาลัยดงซอ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งภูฏา
บจก.การบินไทย อินเดีย
บจก.สวิส คอม


ภาพจาก:  fanpage นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”

จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRIT

ม.สยาม ร่วมงานโฟโต้แฟร์ 2560 (PHOTO FAIR 2017) 29-3 ธันวาคม 2560 ไบเทคบางนา Hall 102-104

ม.สยาม ร่วมงานโฟโต้แฟร์ 2560 (PHOTO FAIR 2017) 29-3 ธันวาคม 2560 ไบเทคบางนา Hall 102-104

ม.สยาม โฟโต้แฟร์ 2560 (PHOTO FAIR 2017) 29-3 ธันวาคม 2560 ไบเทคบางนาสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดงานแสดงเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่ประจำปี กับงาน PHOTO FAIR 2017 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทคบางนา Hall 102-104 สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซป “Tell Your Story” โดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์กล้องและการถ่ายภาพ ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย
ปีนี้ทางเจ้าภาพเพิ่มพื้นที่จัดงาน เอาใจคนรักการถ่ายภาพ มาที่เดียวครบทุกเรื่องราวการถ่ายภาพ พบกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพรุ่นใหม่

โฟโต้แฟร์ 2560 (PHOTO FAIR 2017) วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทคบางนา Hall 102-104

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai