“ธนาคารปูม้า” คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเยาวชน

“ธนาคารปูม้า” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเยาวชน ผลงานโดยนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร  ในงานวันนักประดิษฐ์  ประจำปี 2562 Thailand Inventors’ Day จากการประกาศรางวัลผลงานคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ระดับเยาวชน  โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (มี 2 รางวัล) จาก หัวข้อ “ธนาคารปูม้า” … กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ชื่อผลงาน “ธนาคารปูม้า” ทีมนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นางสาวอรณิชชา สุทธิเริงชัยกุล, นางสาวธัญพิชชา ขาวมานิตย์,  นายจีรศักดิ์ แป้นไทย, นางสาวสุจิตรตรา คงโครัตน์, โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ในพิธีปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง Event Hall 102 – 104 ศูนย์ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัล เวลา 14.00 น.

 

ธนาคารปูม้า+น.ส.ธัญพิชชา ขาวมานิตย์ นายจีรศักดิ์ แป้นไทย น.ส.อรณิชชา สุทธิเริงชัยกุล และ น.ส.สุจิตรตรา คงโครัตน์

 

การประกาศผลคลิปวีดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า จำนวน 7 รางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับเยาวชน 

1. หัวข้อ “ธนาคารปูม้า” … กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ) มี 2 รางวัล  รับเงินรางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1. ชื่อผลงาน “ธนาคารปูม้า” จาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
2. ชื่อผลงาน “รู้จับ รู้รักษา พัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน” จาก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล รับเงินรางลัลละ 10,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1. ชื่อผลงาน “ธนาคารปูม้ากับการพัฒนาชีวิตอย่างยั่นยืน” จาก คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
2. ชื่อผลงาน “สวรรค์ของลูกปูม้าบ้านหัวเขา” จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

2. หัวข้อ “ไม่จับ/ไม่ซื้อ/ไม่กิน” ปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดอง – ปูม้าที่มีขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ

ชื่อผลงาน “พิทักษ์รักษ์ปูม้าเพื่ออนาคต” จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  มี 1 รางวัล  รับเงินรางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ

ชื่อผลงาน  “รู้กิน รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จาก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

ระดับบุคคลทั่วไป

 หัวข้อ “ธนาคารปูม้า” … กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ

ชื่อผลงาน “ธนาคารปูม้า: เครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน” จาก ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รางวัล-วันนักประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศผลรางวัลงานคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการขยายผล ธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า โดยจัดให้มีการประกวดผลงานคลิปวีดีโอ เพื่อให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำธนาคารปูม้า จนเกิดการขยายผลในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไป ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับ การซื้อ การขาย หรือการบริโภคปูม้าที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อปริมาณปูม้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง    “ธนาคารปูม้า” ผลงานคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กลุ่มชุมชนธนาคารปูม้า แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และเป็นสถานที่อนุบาลและปล่อยปูม้ากลับสู่ธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน


ม.สยาม คว้า 2 รางวัล จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562-Thailand Inventors Day 2019

“ธนาคารปูม้า” คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเยาวชน

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.