Archive

Green Gown Awards 2022 Finalist

Green Gown Awards 2022 Finalist

Siam University: INTERNATIONAL GREEN GOWN AWARDS 2022 Finalists ร่วมภูมิใจ… มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้าย เข้าไปชิงชนะเลิศในการประกวด INTERNATIONAL GREEN GOWN AWARDS 2022 ของสหประชาชาติ ข่าวน่าภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยสยาม International Green Gown Awards 2022 ได้คัดเลือกโครงการของมหาวิทยาลัยสยามผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยเป็น มหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในประเทศไทย

Read More »
Open Enrollment for Digital Marketing-สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

“รับทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท”

“รับทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสำหรับคนพันธุ์ใหม่เพื่อการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติการจริง กับกูรูด้านธุรกิจ สามารถเป็นผู้ประกอบการจริงได้ก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมโอกาสฝึกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช. สมัครออนไลน์ >>

Read More »
Communication Arts Program

JOiN US! นิเทศศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Communication Arts Program เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK65

JOIN US! นิเทศศาสตรบัณฑิต | Bachelor of Communication Arts Program เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK65 ในสาขาวิขาวิชาดังนี้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม การโฆษณาและ สื่อสารการตลาดดิจิทัล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล สื่อสารการแสดง การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ เน้นการเรียนรู้โดยใช้ “โครงงาน” ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติจริงโดยหาความรู้และการลงมือทำเชื่อมโยงสู่การประยุกต์อย่างเหมาะสม

Read More »
UI Greenmetric World University Ranking 2021 logo

THAILAND TOP-RANKED SUSTAINABLE UNIVERSITY 2021

สยาม มหาวิทยาลัยยั่งยืนอันดับ 6 ของไทย อันดับ 103 ของโลก ประกาศผลแล้ว สถาบันมีชื่อเสียงด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืนของโลก UI GreenMetric World University Rankings 2021  มีมหาวิทยาลัยเข้ารับการจัดอันดับ 959 แห่งจาก 80 ประเทศ ในจำนวนนี้เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 39 แห่ง มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนในระดับ

Read More »
World Sustainable University Rankings 2021

World Sustainable University Rankings 2021

ประกาศผล UI GreenMetric World University Rankings 2021สถาบันมีชื่อเสียงด้านการ ดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืน ของโลก มีมหาวิทยาลัยเข้ารับการ ดอันดับ 959 แห่งจาก 80  ระเทศ ใน จำนวนนี้เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 39 แห่ง มหาวิทยาลัยสยามได้รับการจั อันดับเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนใน ะดับ Gold Rankings ด้วย

Read More »
หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

Most Popular:

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.