ประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control  (APSIC 2017)

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control  (APSIC 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้มุ่งหวังให้แพทย์ พยาบล และบุคลากรทางการแพทย์ให้เรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย รูปแบบการนำเสนอมีทั้งแบบการบรรยาย และอภิปราย รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral และ Poster presentation การประชุมครั้งนี้มีผู้สนใจจากทั่วทวีปเอเชียเข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน

 

 


เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม http://www.medsiamu.com/newmedsiam/ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี, รศ. ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี, ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล, ดร.เจนวิทย์ นพวรท, ดร.ธิดารัตน์ เนติกุล, ดร.สรัญญา ศิริบาล, ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล, นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ, ปรีชา บรรจงเจริญเลิศ, อมรรัตน์ ยืนยงวัฒนกุล, สัตพร เจริญสุข, เฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง, บุตรโต นามบุญเรือง, นันธนิดา มงคล, ผศ.นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล, ดร.นพวรรณ ผลพานิช, กัญญา บุญคำ, ลักขณา นามวงษ์, วาสนา กองสนั่น, ปารีรัฐ วิชัยดิษฐ, ยลธิดา ประสิทธิเวช, วริศรา ดำรงผล, ชลธิชา พวงลำเจียก, นิภาพร ตีระมาตย์, บวร พิมพ์พิพัฒนา, อรทัย ผิวขาว, ยลดา มูลทอง, ณรงค์ แสงเลิศกตัญญู, กฤตเมธ สุธรรมวุฒินันท์, วรวุฒิ เบ้าหัวดง, ศิริวัฒน์ เหมชาติ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.) • สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai